Főoldal

Főoldali hírek

Békés megye területfejlesztési koncepciójának elfogadásáról
2014.02.19.

 TÁJÉKOZTATÓ


Békés megye területfejlesztési koncepciójának elfogadásáról

 

A Békés Megyei Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben meghatározott területfejlesztési feladatainak ellátása keretében, az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban, elkészíttette Békés megye új, hosszútávra szóló területfejlesztési koncepcióját, amelyet a Közgyűlés, a megalapozó munkarészeivel együtt, a 2014. február 14-i ülésén fogadott el. Az új koncepció elfogadásával egyidejűleg, mint jogutód, hatályon kívül helyezte a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által 1998-ban elfogadott megyei területfejlesztési koncepciót


A megyei területfejlesztési koncepció a megye átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi, valamint települési szintű tervezés, továbbá a területfejlesztésben érdekeltek számára. A koncepció szabályozott eljárásrendben és előírt tartalmi követelmények szerint, a partnerség elvét figyelembe véve lett elkészítve, érvényesítve a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható fejlődés, az esélyegyenlőség, valamint a területi kohézió szempontjait.


Békés megye új területfejlesztési koncepciója minden érdeklődő számára elérhető a Békés Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján ( http://www.bekesmegye.hu ) a Területfejlesztés, területrendezés menüpont alatt.Közmeghallgatás 2013
2013.11.13.

 

KÖZMEGHALLGATÁS

 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. februári ülésén a 4/2013. (II.15.) KGY. számú határozatával elfogadta 2013. évi munkaprogramját.

 

Az elfogadott munkaprogram értelmében a közgyűlés 2013. november 15-ei ülésén általános közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

 

Az általános közmeghallgatás keretében az alábbi napirend is megtárgyalásra kerül:

„Békés megye területfejlesztési lehetőségei az EU 2020 tükrében!”

 


Időpont: 2013. november 15., péntek, 9.30 óra
Helyszín: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

Békéscsaba, Árpád sor 18., Tanácskozó Terem


A közmeghallgatásra ezúton tisztelettel meghívom.

 

 

Farkas Zoltán
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke

Tájékoztató környezeti értékelésről
2013.10.04.

Tájékoztató


Békés megye területfejlesztési koncepciója környezeti értékelése
egyeztetési eljárásának megindításáról, az észrevételek, vélemények
megtételének módjáról


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény leszögezi, a területfejlesztés vált a megyei önkormányzatok egyik legfontosabb feladatává.


A megyei önkormányzat feladata a megfelelő eljárásban elkészíteni és elfogadni a megyei területfejlesztési koncepciót. Békés megye új területfejlesztési koncepciójának tervezése az elmúlt évben megkezdődött.


Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet értelmében a megyei területfejlesztési koncepcióra, mint a területi tervek egyik típusára környezeti vizsgálatot kell lefolytatni, illetve környezeti értékelést kell készíteni. A 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 8. §-a rendelkezik arról, hogy a környezeti értékelés véleményezésének lehetőségét az érintett nyilvánosság számára is biztosítani kell.


A Békés Megyei Önkormányzat ezúton tájékoztatja Békés megye nyilvánosságát a megyei területfejlesztési koncepció készítésének céljáról, a koncepció egyeztetési dokumentációjának és a környezeti értékelés egyeztetési dokumentációjának elérhetőségéről az észrevételek megtételének módjáról és határidejéről, valamint a koncepció szempontjából releváns környezeti információk elérhetőségéről.


A Békés megyei területfejlesztési koncepció készítésének, elfogadásának célja a megye átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum megalkotása, ami meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és a területfejlesztés szereplői számára


A készítés alatt álló megyei területfejlesztési koncepció egyeztetési dokumentációja (I. kötet és II. kötet), valamint a környezeti értékelés egyeztetési dokumentációja megtekinthető, illetve letölthető a Békés Megyei Önkormányzat hivatalos honlapjáról: http://www.bekesmegye.hu, „Területfejlesztés, területrendezés” című menüpont.


A papír alapú változat megtekinthető a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal székhelyén: (Békéscsaba, Árpád sor 18.) előzetes bejelentkezést követően (telefonszám: +36/66/441-141).


A koncepció környezeti értékelésére vonatkozóan jelen tájékoztató megjelenését követő 30 napon belül lehet észrevételeket tenni írásban, amelyet a következő címre kell eljuttatni: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, 5601 Békéscsaba, Pf. 118.


A megyei területfejlesztés koncepció szempontjából releváns környezeti információkat a koncepció egyeztetési dokumentációjának I. kötete (Helyzetelemzés, helyzetértékelés) tartalmaz, melyet a fentiekben ismertetett módon lehet megismerni, megtekinteni.
 

Tájékoztató
2013.03.25.

Békés megye új területfejlesztési koncepciójának készítéséről, a koncepció
egyeztetési eljárásának megindításáról, az észrevételek, vélemények
megtételének módjáról

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) be-kezdése alapján a területfejlesztés vált a megyei önkormányzatok egyik legfontosabb felada-tává. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény alapján pedig a megye vált a területfejlesztés legfontosabb területi szintjévé.
 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezése alapján a megyei önkormányzat a megyei jogú város önkormányzata bevonásával kidolgozza és elfogadja - az országos területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megye hosszú távú te-rületfejlesztési koncepcióját, illetve - a megyei területfejlesztési koncepció és területrendezési terv figyelembevételével - a megye fejlesztési programját és az egyes alprogramokat.
 

Az elmúlt évben megkezdődött a következő, uniós forrásokból finanszírozott fejlesztési ciklus (2014–2020 közötti időszak) tervezése. A tervezés az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció kialakításával indult el. Ezek alapján fognak elkészülni az uniós előírások szerint készülő tervdokumentumok - az úgynevezett Partnerségi Szerződés és a kapcsolódó operatív programok.
 

A területfejlesztési szabályozások szerint a megyéknek továbbra is két tervi műfajban kell te-rületfejlesztési tervezést végezni: koncepciót kell készíteni, majd ezt követően programozni.
 

A megyei területfejlesztési koncepció hivatott arra, hogy a megye egészének tervezési alapjait lerakja. Ezért a koncepció úgynevezett teljes tervezés, mely kiterjed:
 a megye társadalmi, gazdasági és környezeti alrendszereire egyaránt, beleértve a vidéki térségekkel kapcsolatos témaköröket;
 a megye fejlődése szempontjából fontos témákra, ágazatokra;
 a megyei szinten és a központi szinten kezelhető témákra és ágazatokra;
 az önkormányzatok és a közszféra tevékenységeivel befolyásolható témákra és ágazatokra, de emellett számba veszi a gazdasági szereplők, a vállalkozások, a civil szervezetek, egyházak és egyéb társadalmi szerveztek felelősségi körébe tartozó feladatokat is.
 

A jelenlegi megyei területfejlesztési tervezés a most folyó fejlesztési ciklus (2007–2013 közötti időszak) európai uniós forrásfelhasználását nem érinti, sem akcióterveit, sem a végrehajtási rendszerét, sem a regionális, sem az ágazati programok tekintetében. A következő (2014–2020 közötti időszak) fejlesztési ciklus forrásfelhasználását viszont határozottan orientálja.
 

A megyei koncepciók beépülnek a 2014–2020 közötti időszak hazai kormányzati koncepcio-nális elképzelésekbe. A megyei elképzelések és a 2014–2020-as forrásfelhasználás pontos kapcsolata azonban csak a későbbi programozási fázisban alakulhat ki. A koncepcionális szintű megyei területfejlesztési tervezés a későbbi 2014–2020-as végrehajtás megtervezésére ugyancsak nem terjed ki. Az ilyen irányú megyei elképzelések pontos megfogalmazására majd csak a későbbiekben megjelenő vonatkozó uniós és hazai rendeletek alapján a programozási szakaszban lehet és kell törekedni.


A megye területfejlesztési koncepciója előkészítő és javaslattevő fázisból áll. Az előkészítő fázisban rendszerezni és értékelni kell a fejlesztésre ható tényezőket, valamint vizsgálni kell a fejlesztés lehetséges irányait. A javaslattevő fázisban ki kell dolgozni a megye jövőképét és ennek legkedvezőbb fejlesztési irányát.
 

A megyei szintű koncepciókészítés keretében az elmúlt évben elkészült a koncepció előkészítő fázisát képező Helyzetelemzés, amelyet a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. november 27-én a 107/2012.(XI.27.) KGY. sz. határozatával fogadott el a továbbtervezés alapjául. Azt követően elkészült a megyei területfejlesztési koncepció javaslattevő fázisa, amelyet a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-én a 3/2013.(II.15.) KGY. sz. határozatával fogadott el az egyeztetési eljárás lefolytatása céljából.
 

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzé-tételük részletes szabályairól 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet részletesen szabályozza a kon-cepció egyeztetésének rendjét. A rendeletben nevesített, véleményezésre feljogosított szerve-zeteknek továbbá Békés megye 75 települési önkormányzatának az egyeztetési dokumentáció közvetlenül megküldésre került véleményezés céljából.
 

Ezen túlmenően, a Békés Megyei Önkormányzat a megye országgyűlési képviselőivel együttműködve, az országgyűlési képviselők és az adott térség gazdasági szervezeteinek rész-vételével megye szerte fórumokat szervez a területfejlesztési koncepció tervezetével kapcsola-tos vélemények, a későbbi fázisban készítendő területfejlesztési programra és konkrét projek-tekre vonatkozó javaslatok megismerése céljából.
 

Az egyeztetési dokumentáció (Területfejlesztési koncepció I. és II. kötet) társadalmi egyezte-tés céljából közzétételre kerül a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Non-profit Kft. által üzemeltetett Területi Információs Rendszerben (TEIR). Továbbá a Békés Me-gyei Önkormányzat hivatalos internetes honlapján (http://www.bekesmegye.hu) a „Területfej-lesztés, területrendezés » Területfejlesztési koncepció (I. kötet) - Helyzetelemzés”, illetve a „Területfejlesztés, területrendezés » Területfejlesztési koncepció (II. kötet)” menüpont alatt.
 

Véleménynyilvánítási lehetőségek:


A társadalmi egyeztetés keretében valamennyi érintett, érdekelt szervezet, köztük a civil szer-vezetek, társadalmi szervezetek észrevételt tehetnek. Észrevételt tehetnek az érdekelt magán-személyek, gazdasági szervezetek is, számukra azonban azt javasoljuk, hogy ha tehetik, első-sorban érdekképviseleti szerveik, civil szervezetek, illetve egyéb társadalmi vagy szakmai szervezetek útján tegyék meg észrevételeiket.
 

Békés megye területfejlesztési koncepciója egyeztetési dokumentációjával kapcsolatos észre-vételeket, véleményeket 2013. május 15-ig kell eljuttatni a következő címre: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, Bornné dr. Stefkovics Valéria - 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

Békéscsaba, 2013. március 25.
 

Pályázati kiírás főjegyzői munkakör betöltésére
2013.02.13.

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

főjegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

Ellátandó feladatok:
Különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok.


Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Egyetem,
- Állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
- Jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az OKV elnöksége által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
- Közigazgatási szervnél szerzett legalább kétévi közigazgatási gyakorlat


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Magyar nyelvű szakmai önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § és 1. melléklet alapján),
- Iskolai végzettséget igazoló irat(ok) másolata,
- Hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi),
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. március 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pacsika György nyújt, a 06 66/441-141-es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TJO/94/2013., valamint a munkakör megnevezését: főjegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. Jelen pályázati kiírás keretében az érvényes pályázatot benyújtók közül 1 fő kerül kiválasztásra. A pályázatokat a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.


A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Pályázatok pályázat kiírójához történő beérkezése legkésőbb 2013. február 25. 16.00 óráig. A benyújtás határidején a Közgyűlés Elnökéhez való megérkezés időpontját kell érteni.

 

Archívum

2013.02.13. Pályázati kiírás aljegyzői munkakör betöltésére
2012.11.08. Közmeghallgatás
2012.11.05. Közmeghallgatás
2012.11.05. Közmeghallgatás
2012.10.26. Öntözőtelep-tulajdonosok tájékoztatása
2012.10.16. Sajtóközlemény
2012.07.17. Gazdasági Versenyhivatal felhívása
2012.07.10. Tájékoztató
2012.04.17. Intézményi térítési díjak
2011.10.07. Felhívás - Közmeghallgatás
2011.08.12. Pályázati felhívás
2011.07.14. Tájékoztató Békés megye területrendezési terve módosításának egyeztetési eljárása megindításáról, az észrevételek, vélemények megtételének módjáról
2011.06.24. Pályázati felhívás
2011.06.24. Tájékoztató - Békés Megye Kulturális és Turisztikai Pályázata 2011. "A" és "B" kategóriájának nyertes szervezetei és a módosításhoz szükséges dokumentumok
2011.06.09. TVB határozat
2011.04.29. A ballagó diákok köszöntése
2011.04.06. Képzési felhívás: segédlevéltáros
2011.03.30. Adó 1 százalékának felajánlása
2011.03.22. Tájékoztató fórum - Békés Megye Kulturális és Turisztikai Pályázata 2011
2011.03.19. Békés Megye Kulturális és Turisztikai Pályázata 2011

    További hírek...
Békés Megye Online
Eseménynaptár

H K S C P S V
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30


KeresőBejelentkezés
Regisztráció

Video galéria
Képgaléria
Békés megye térképen
Partnereink
 


 

 

Szavazás

Ön minden keresett informácót megtalált honlapunkon?

Igen, megtaláltam.
Nagyrészt.
Sok mindent nem találtam meg.

Intézményeink