Főoldal

Főoldali hírek

TÁJÉKOZTATÓ
2014.09.24.

 TÁJÉKOZTATÓ
Békés megye területfejlesztési programjának elfogadásáról

 

A Békés Megyei Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben meghatározott területfejlesztési feladatainak ellátása keretében, a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területrendezési terv figyelembevételével, kidolgozta és 2014. szeptember 9-én elfogadta Békés megye új, a 2014 2020 közötti időszakra szóló területfejlesztési programját.


A területfejlesztési program középtávú (7 évre szóló) cselekvési terv, amely stratégiai és operatív programrészekre tagolódik. A stratégiai programrészben kerülnek meghatározásra a specifikus és területi célok (a koncepcióban megfogalmazott jövőkép és az átfogó cél alapján), a horizontális célok és a prioritások (a specifikus célok alapján), az operatív programrészben pedig az intézkedések (a stratégiai programrészben meghatározott prioritások alapján). A területfejlesztési program szabályozott eljárásrendben, az előírt tartalmi követelményeknek megfelelve, a partnerség elvét figyelembe véve készült.


Békés megye új területfejlesztési koncepciója minden érdeklődő számára elérhető a Békés Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján ( http://www.bekesmegye.hu ) a Területfejlesztés, területrendezés menüpont alatt.Békés megye területfejlesztési programja környezeti értékelése véleményezési eljárásának megindításáról, az észrevételek, vélemények megtételének módjáról, határidejéről
2014.05.19.

 TÁJÉKOZTATÓ


Békés megye területfejlesztési programja környezeti értékelése
véleményezési eljárásának megindításáról, az észrevételek, vélemények
megtételének módjáról, határidejéről


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján a területfejlesztés vált a megyei önkormányzatok egyik legfontosabb feladatává.


A megyei önkormányzat feladata a megfelelő eljárásban elkészíteni és elfogadni a megye területfejlesztési programját. Békés megye új területfejlesztési programjának tervezése az elmúlt évben megkezdődött, jelenleg a program egyeztetési eljárása van folyamatban.


Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet értelmében a megyei területfejlesztési programra, mint a területi tervek egyik típusára, környezeti vizsgálatot kell lefolytatni, illetve környezeti értékelést kell készíteni. A környezeti értékelés véleményezésének lehetőségét az érintett nyilvánosság számára is biztosítani kell.


A Békés Megyei Önkormányzat ezúton tájékoztatja Békés megye nyilvánosságát a megyei területfejlesztési program készítésének céljáról, a program egyeztetési változatának és a környezeti értékelés egyeztetési dokumentációjának elérhetőségéről, az észrevételek megtételének módjáról és határidejéről, valamint a területfejlesztési program szempontjából releváns környezeti információk elérhetőségéről.


A megyei területfejlesztési program a megyei területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott középtávú (7 évre szóló) cselekvési terv. A program célja a koncepcióban meghatározott jövőkép és átfogó cél eléréséhez szükséges specifikus, területi és horizontális célok, valamint prioritások és intézkedések meghatározása, a végrehajtás módja és feltételrendszerének kidolgozása.


A készítés alatt álló megyei területfejlesztési program egyeztetési változata (stratégiai és operatív program), valamint a környezeti értékelés egyeztetési dokumentációja megtekinthető, illetve letölthető a Békés Megyei Önkormányzat hivatalos honlapjáról: http://www.bekesmegye.hu, Területfejlesztés, területrendezés > Területfejlesztési program című menüpontra kattintva.


A papír alapú változat megtekinthető a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal székhelyén: (Békéscsaba, Árpád sor 18.) előzetes bejelentkezést követően (telefonszám: +36/66/441-141).


A területfejlesztési program környezeti értékelésére vonatkozóan jelen tájékoztatónak a Békés Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján történt megjelenését követő 30 napon belül lehet észrevételeket tenni írásban, amelyet a következő címre kell postai küldeményként eljuttatni: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, 5601 Békéscsaba, Pf. 118.


A területfejlesztés program szempontjából releváns környezeti információkat Békés megye területfejlesztési koncepciója Helyzetelemzés, helyzetértékelés munkarésze tartalmaz. Megtekinthető a Békés Megyei Önkormányzat honlapján: http://www.bekesmegye.hu, Területfejlesztés, területrendezés > Területfejlesztési koncepció.

Területfejlesztési program
2014.05.06.

Tájékoztató


Békés megye új területfejlesztési programjának készítéséről,
a programegyeztetési eljárásának megindításáról,
az észrevételek, vélemények megtételének módjáról

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a területfejlesztés, a terület-rendezés és a vidékfejlesztés vált a megyei önkormányzatok egyik legfontosabb feladatává. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény alapján pedig a megye vált a terület-fejlesztés legfontosabb területi szintjévé.


A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerint a megyei önkormányzat a területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatainak ellátása keretében, a megyei területfej-lesztési koncepció és a megyei területrendezési terv figyelembevételével, a megyei jogú város önkormányzatának egyetértésével, a megfelelő eljárásban kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei területfejlesztési programot.


A területfejlesztési program a területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott középtávú ( 7 évre szóló) cselekvési terv, amely stratégiai és operatív programrészekre tagolódik. A stratégiai programrészben kerülnek meghatározásra a specifikus és területi célok, a koncepcióban megfogalmazott jövőkép és az átfogó cél alapján, a horizontális célok és a prioritások, a spe-cifikus célok alapján. Az operatív programrészben pedig az intézkedések, a stratégiai prog-ramrészben meghatározott prioritások alapján. A területfejlesztési programban érvényesíteni kell a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható fejlődés, az esélyegyenlő-ség, valamint a területi kohézió szempontjait.


A megyei területfejlesztési program tervezete a közelmúltban elkészült. A tervezetet a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 25-én egyeztetésre bocsátotta.


A tervezet, véleményezés céljából, a jogszabályokban nevesített, véleményezésre feljogosított szervezeteknek, valamint Békés megye 75 települési önkormányzatának közvetlenül megkül-désre került.


A Békés Megyei Önkormányzat a megyei területfejlesztési tervezés folyamatában, így az ed-dig elkészült dokumentumok egyeztetése, véleményezése során is biztosítani kívánja a társa-dalmi részvételt. Ennek érdekében az elkészült-dokumentumtervezetet közzéteszi. Az egyez-tetési dokumentáció társadalmi egyeztetés céljából közzétételre kerül a Lechner Lajos Tudás-központ Nonprofit Kft. által üzemeltetett Országos Területfejlesztési és Területrendezési In-formációs Rendszerben (TeIR) és a Békés Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján (http://www.bekesmegye.hu) a Területfejlesztés, területrendezés » Területfejlesztési program menüpont alatt.


A társadalmi egyeztetés keretében véleményt nyilváníthatnak az érintett, érdekelt szervezet, köztük a civil szervezetek, társadalmi szervezetek. Véleményt nyilváníthatnak magánszemé-lyek, gazdasági szervezetek is, számukra azonban azt javasoljuk, hogy ha tehetik, elsősorban érdekképviseleti szerveik, civil szervezetek, illetve egyéb társadalmi vagy szakmai szervezetek útján tegyék meg észrevételeiket.


Békés megye területfejlesztési programja egyeztetési dokumentációjával kapcsolatos észrevé-teleket, véleményeket postai küldeményként 2014. június 13-ig kell eljuttatni a következő címre: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal - 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

2014. április 29.
 

Békés megye területfejlesztési koncepciójának elfogadásáról
2014.02.19.

 TÁJÉKOZTATÓ


Békés megye területfejlesztési koncepciójának elfogadásáról

 

A Békés Megyei Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben meghatározott területfejlesztési feladatainak ellátása keretében, az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban, elkészíttette Békés megye új, hosszútávra szóló területfejlesztési koncepcióját, amelyet a Közgyűlés, a megalapozó munkarészeivel együtt, a 2014. február 14-i ülésén fogadott el. Az új koncepció elfogadásával egyidejűleg, mint jogutód, hatályon kívül helyezte a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által 1998-ban elfogadott megyei területfejlesztési koncepciót


A megyei területfejlesztési koncepció a megye átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi, valamint települési szintű tervezés, továbbá a területfejlesztésben érdekeltek számára. A koncepció szabályozott eljárásrendben és előírt tartalmi követelmények szerint, a partnerség elvét figyelembe véve lett elkészítve, érvényesítve a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható fejlődés, az esélyegyenlőség, valamint a területi kohézió szempontjait.


Békés megye új területfejlesztési koncepciója minden érdeklődő számára elérhető a Békés Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján ( http://www.bekesmegye.hu ) a Területfejlesztés, területrendezés menüpont alatt.

Közmeghallgatás 2013
2013.11.13.

 

KÖZMEGHALLGATÁS

 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. februári ülésén a 4/2013. (II.15.) KGY. számú határozatával elfogadta 2013. évi munkaprogramját.

 

Az elfogadott munkaprogram értelmében a közgyűlés 2013. november 15-ei ülésén általános közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

 

Az általános közmeghallgatás keretében az alábbi napirend is megtárgyalásra kerül:

„Békés megye területfejlesztési lehetőségei az EU 2020 tükrében!”

 


Időpont: 2013. november 15., péntek, 9.30 óra
Helyszín: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

Békéscsaba, Árpád sor 18., Tanácskozó Terem


A közmeghallgatásra ezúton tisztelettel meghívom.

 

 

Farkas Zoltán
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke

Archívum

2013.10.04. Tájékoztató környezeti értékelésről
2013.03.25. Tájékoztató
2013.02.13. Pályázati kiírás főjegyzői munkakör betöltésére
2013.02.13. Pályázati kiírás aljegyzői munkakör betöltésére
2012.11.08. Közmeghallgatás
2012.11.05. Közmeghallgatás
2012.11.05. Közmeghallgatás
2012.10.26. Öntözőtelep-tulajdonosok tájékoztatása
2012.10.16. Sajtóközlemény
2012.07.17. Gazdasági Versenyhivatal felhívása
2012.07.10. Tájékoztató
2012.04.17. Intézményi térítési díjak
2011.10.07. Felhívás - Közmeghallgatás
2011.08.12. Pályázati felhívás
2011.07.14. Tájékoztató Békés megye területrendezési terve módosításának egyeztetési eljárása megindításáról, az észrevételek, vélemények megtételének módjáról
2011.06.24. Pályázati felhívás
2011.06.24. Tájékoztató - Békés Megye Kulturális és Turisztikai Pályázata 2011. "A" és "B" kategóriájának nyertes szervezetei és a módosításhoz szükséges dokumentumok
2011.06.09. TVB határozat
2011.04.29. A ballagó diákok köszöntése
2011.04.06. Képzési felhívás: segédlevéltáros

    További hírek...
Békés Megye Online
Eseménynaptár

H K S C P S V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


KeresőBejelentkezés
Regisztráció

Video galéria
Képgaléria
Békés megye térképen
Partnereink
 


 

 

Szavazás

Ön minden keresett informácót megtalált honlapunkon?

Igen, megtaláltam.
Nagyrészt.
Sok mindent nem találtam meg.

Intézményeink