Pályázati felhívás: Fogyatékkal élők sporttámogatása 2011.

Címkézve: 

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #2366

  admin
  Kulcsmester

  Fogyatékkal élők sporttámogatása 2011.

  Pályázati kiírás

  A Békés Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet Békés megyében működő, fogyatékkal élő személyeket nevelő, oktató és ellátó intézmények, sport és szabadidős egyesületek számára. (Részletek a címre kattintva.)

  1. A pályázat célja:

  A Támogató célja, hogy támogassa a fogyatékkal élők sportolását, versenyzését.

  2. A támogatáshoz a rendelkezésre álló forrás mértéke:

  A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete 8. sorába foglalt összegből 1.000.000,- Ft a pályázati alap. Az egyes pályázatok támogatásának mértékéről – nem alapítványi formában működő pályázók esetében – Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága dönt. Alapítványi formában működő pályázók esetében Békés Megye Képviselő-testülete dönt.

  3. A támogatottak köre:

  Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat:

  Pályázatot nyújthatnak be azok a Békés megyei intézmények, sportszervezetek és civil szervezetek, amelyek Békés megye fogyatékkal élő lakosainak sporteseményt szerveznek, illetve rendszeres szabadidős sporttevékenységet biztosítanak számukra.
  Civil szervezetek esetében azok a társadalmi szervezetek vagy alapítványok pályázhatnak, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen minimum két éve folytatják, köztartozásuk nincs, Békés megyében van a székhelyük és Békés megyében folytatják a tevékenységüket.
  Nem jogosult pályázni, akinek a támogatóval szemben a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül lejárt tartozása volt.

  4. A pályázatban be kell mutatni:

  a) a szervezet korábbi tevékenységét;
  b) a 2010. évi sportprogramjait (felsorolás szintjén: résztvevők létszáma, program leírása);
  c) a 2011. évi program célját, tartalmát és felépítését azokat a társadalmi szereplőket, akik a folyamat során aktivizálódnak (célcsoport) ;
  d) projekt időbeni ütemezését (mikor, hol);
  e) a várt eredményeket (résztvevők várható létszáma, közéleti hatás, sportteljesítmény, egészségjavulás, stb.);
  f) a részletes költségvetést és annak indoklását;
  g) nyilatkozat köztartozásmentességről;
  h) a szervezet képviselőjét/képviselőit (név és a képviselet módjának megjelölése együttes vagy önálló);
  i) nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján.

  5. A támogatás formája és mértéke:
  A támogatás formája

  A pályázó 2011. december 31-ig megvalósuló, az 1. pontban részletezett tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

  A támogatás mértéke

  Egy pályázó maximálisan 150 000,- Ft összegű támogatást kaphat.

  A nyertes pályázó köteles a rendezvény megvalósulása előtt legalább 10 nappal értesítést, majd a rendezvény megvalósulása után legfeljebb 2 nappal a programról elektronikus levélben hírt adni – fényképes (2-5 fotó) és szöveges (8-15 mondat), illetve lehetőség szerint 1-2 perces videó anyag formájában – a programiroda@jokaiszinhaz.hu címre. A rendszeres szabadidős sport támogatására pályázó nyertes szervezetek idény összefoglaló híradást kötelesek készíteni az előzőek szerint.

  Támogatható kiadások

  Rendezvényszervezés esetén:

  • megbízási, versenybírói díjak (sportszolgáltatás, pontosan megnevezve TEÁOR szám);
  • posta, telefon és kommunikációs költségek;
  • nyomda, sokszorosítás;
  • díjazás: érem, serleg, oklevél;
  • sportolók, bírák, segítők ellátása (pl.: étel, ital) legfeljebb a pályázaton nyert összeg 10 %-ig.

  Szabadidős sportolás esetén:

  • belépők, béreltek;
  • tréner, oktató díjazása;
  • a rendszeres sportolással kapcsolatban felmerülő működési kiadások (fűtés, világítás stb.);
  • nevezési díjak.

  Mindkét esetben:

  • kis értékű sporteszközök (pl.: labdák, bóják, mezek, stb.) beszerzése maximum a pályázaton nyert összeg 50 %-ig;
  • utazási költségek (részletezve hova, ki, mikor) legfeljebb a pályázaton nyert összeg 20 %-ig;
  • bérleti díj (pályabérlet).
  6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
  A benyújtás módja

  A pályázat magyar nyelven, erre a pályázati célra kiadott pályázati adatlapon, papír alapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap minden kérdésére választ adva, és az alábbi mellékletek becsatolásával kell benyújtani:

  • pályázati adatlap,
  • létesítő okirat (a szervezet képviselője által hitelesített másolat),
  • szervezet képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i) (másolat),
  • 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat,
  • a 4. a), c), d) és e) pontok szerinti információkat tartalmazó mellékletek,
  • amennyiben a szervezet nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolás szükséges (amennyiben a szervezet szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, elegendő ezen tény igazolása).

  A benyújtás határideje: 2011. április 30.

  A benyújtott pályázatok elbírálása során a benyújtási határidő megtartásának vizsgálatakor a postára adás dátuma az irányadó.

  A pályázatot az alábbi postacímre kell benyújtani:

  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
  Szakmai Felügyeleti Osztály
  5600 Békéscsaba
  Pf. 118

  vagy személyesen leadni, legkésőbb a beadási határidő napján 15.00 óráig az alábbi címen:

  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
  Szakmai Felügyeleti Osztály
  5600 Békéscsaba
  Derkovits sor 2.

  A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati, egymástól külön rendezett példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

  Részletes pályázati anyagok beszerzése

  A pályázati kiírás és a pályázati adatlap elektronikus úton letölthető a http://www.bekesmegye.hu oldalról.

  7. A pályázatok értékelésének módja és határideje
  A formai bírálat szempontjai:

  a) postára adás vagy személyes benyújtás időpontjának betartása,
  b) a pályázati adatlap formátuma, kitöltöttsége, megfelelősége,
  c) a mellékletek formátuma, példányszáma, megfelelősége
  d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága

  A beérkezéstől számított 15 napon belül történik meg a pályázatok formai és tartalmi elbírálása. Amennyiben a Támogató hiányosságokat észlel 5 munkanapos határidő kitűzésével felszólítja a pályázót a hiányok pótlására. Ha a pályázó ezt elmulasztja, vagy ismételten hiányosan nyújtja be, a pályázat további vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

  A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai:

  A pályázat értékelése során a bíráló bizottság a 4. pontban foglalt tartalmi elemeket értékeli.

  A Támogató előnyben részesíti azokat a programokat:

  • ahol több Békés megyei civil szervezet, intézmény együtt szervez sporteseményt
  • több települést érint a rendezvény

  Elbírálás határideje: 2011. június 30. (alapítványok esetén Békés Megye Képviselő-testületének soron következő közgyűlése)

  8. A nyertes pályázatok lebonyolítása
  Pályázók döntést követő kiértesítése

  Támogató döntés esetén a döntés meghozatalát követő 15 munkanapon belül, elutasító döntés esetén, 5 munkanapon belül Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Szakmai Felügyeleti Osztálya a pályázónak postai úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.bekesmegye.hu oldalon közzétételre kerülnek.

  Szerződéskötés

  A bíráló bizottság támogatási döntéséről szóló értesítő levél tartalmazza a szerződéskötés feltételeit, és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét és módját.

  A támogatás folyósítása

  A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogató a támogatási összeg felhasználását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13. §-a alapján köteles ellenőrizni. A kedvezményezett köteles lehetővé tenni a támogató számára az ellenőrzést.
  A támogatás elszámolása és ellenőrzése

  A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások, jogszabályok szerint kötelesek számot adni, és felelősséget vállalni az elszámolásért.
  A támogatott köteles a programról szakmai és pénzügyi (a támogatási összegről hitelesített számlákkal alátámasztva) beszámolót készíteni.
  A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli.

  Az elszámolás határideje: 2012. február 15. (postai feladásnál a dátumbélyegző érvényes).

  A pénzügyi elszámolást és a program zárásáról szóló beszámolót az alábbi címre kell postázni:

  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
  Szakmai Felügyeleti Osztály
  5600 Békéscsaba
  Pf. 118

  vagy személyesen legkésőbb a határidő napján (2012. február 15.) 15.00 órájáig az alábbi címen leadni:
  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
  Szakmai Felügyeleti Osztály
  5600 Békéscsaba
  Derkovits sor 2.

  A Támogató beszámoló elfogadásáról a hivatal a hiánytalan beszámoló benyújtását követő 30 napon belül értesíti a kedvezményezettet.

  Az elszámoláshoz szükséges formanyomtatvány a következő linkekről letölthető:

  Pályázati adatlap

  Összesített elszámolási táblázat

  Békéscsaba, 2011. április 15.