Pályázati kiírás Békés megyében működő, fogyatékkal élő személyeket nevelő, oktató és ellátó intézmények, sport és szabadidős egyesületek számára

Címkézve: 

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #2399

  admin
  Kulcsmester
  1. A pályázat célja

  Pályázatot nyújthatnak be azok a Békés megyei intézmények és szervezetek, amelyek Békés megye fogyatékkal élő lakosainak sporteseményt szerveznek illetve rendszeres szabadidős sporttevékenységet folytatnak. A Békés Megyei Önkormányzat célja, hogy támogassa a fogyatékkal élők sportolását, versenyzését.

  2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

  Békés Megye Önkormányzata a Békés Megye Képviselő-testületének elnöke által kijelölt szakmai bizottság véleményezése és javaslata alapján az arra érdemes pályázatok között 2009. évben összesen 1.350.000 Ft-ot oszthat szét.

  3. A támogatottak köre

  Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat:

  Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, köztartozásuk nincs és Békés megyében van a székhelyük.

  4. A pályázatban be kell mutatni:
  • a szervezet korábbi tevékenységét
  • a program célját, tartalmát és felépítését
  • azokat a társadalmi szereplőket akik a folyamat során aktivizálódnak (a célcsoport)
  • a projekt időbeni ütemezését (mikor, hol)
  • a várt eredményeket;(várható létszám…)
  • a részletes költségvetést és annak indoklását
  • a szervezet köztartozásairól szóló igazolás (amennyiben a szervezet kérte a köztartozás mentes adózók listájába való felvételét, a kérelemről szóló dokumentum).
  5. A támogatás formája és mértéke

  A támogatás formája

  A támogatást a pályázó 2009. december 31-ig megvalósuló, az 1. pontban részletezett- tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás keretében nyújtja a támogató.

  Egy pályázó által maximálisan igényelhető összeg: 200 000 Ft

  A nyertes pályázó köteles a rendezvény megvalósulása előtt legalább 10 nappal és a rendezvény megvalósulása után legfeljebb 2 nappal a programról elektronikus levében hírt adni fényképes (2-5 fotó) és szöveges (8-15 mondat), illetve lehetőség szerint 1-2 perces videó anyag formájában a Békés Megyei Önkormányzat számára.

  Támogatható kiadások

  • megbízási, versenybírói díjak (sportszolgáltatás, pontosan megnevezve)
  • utazási költségek (részletezve hova ki mikor) a pályázaton nyert összeg 20 %-ig.
  • posta, telefon és kommunikációs költségek
  • nyomda, sokszorosítás, oklevél
  • bérleti díj (pálya bérlet)
  • reprezentáció, díjazás: érem, serleg
  6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

  A benyújtás módja

  A pályázat magyar nyelven, erre a pályázati célra kiadott pályázati adatlapon, papíralapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap minden kérdésére választ adva, és az alábbi mellékletek becsatolásával kell benyújtani:

  • pályázati űrlap
  • létesítő okirat szervezet képviselője által hitelesített másolata
  • szervezet képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i) (másolat)
  • szervezet nyilvántartásba vételét igazoló okirat (másolat)

  A benyújtás határideje: 2009. május 29.

  A benyújtott pályázatoknál elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe!

  A pályázatot az alábbi postacímre kell benyújtani:

  Békés Megye Képviselő-testülete Önkormányzati Hivatala
  Szakmai Felügyeleti Osztály
  5600 Békéscsaba
  Pf. 118

  vagy személyesen leadni, legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 órájáig az alábbi címen:

  Békés Megye Képviselő-testülete Önkormányzati Hivatala
  Szakmai Felügyeleti Osztály
  5600 Békéscsaba
  Derkovits sor 2.

  A pályázatot 1 eredeti és 3 másolati, egymástól külön rendezett példányokban, zárt borítékban kell benyújtani.
  Az eredeti példányt „E” felirattal kell megjelölni, és ebben az eredeti (nem másolt!) adatlapokat kell elhelyezni.

  Részletes pályázati anyagok beszerzése

  A pályázati kiírás és a pályázati adatlap elektronikus úton letölthető a http://www.bekesmegye.hu honlapról, illetve beszerezhető a FBS Fogyatékkal Élők Békés Megyei Sportszövetsége közreműködésével.

  A formai bírálat szempontjai:

  a) postára adás vagy személyes benyújtás dátuma,
  b) a pályázati adatlap formátuma, kitöltöttsége, megfelelősége,
  c) a mellékletek formátuma, példányszáma, megfelelősége
  d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága
  e) kizárás fennállásának vizsgálata.

  Jelen pályázat során hiánypótlásra egy héten belül és kizárólag egyszer van lehetőség.

  A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai

  A pályázat értékelése során a bíráló bizottság a 4. és 6. pontjában foglalt tartalmi elemeket értékeli.

  A szakmai bíráló bizottság előnyben részesíti azokat a programokat:

  • ahol több Békés megyei intézmény együtt szervez spoteseményt
  • több települést érint a rendezvény (pl. megyei atlétikai döntő…)

  Elbírálás határideje: 2009. június 15.

  Pályázók döntést követő kiértesítése

  A szakmai bíráló bizottság döntését Békés Megye Képviselő-testületének elnöke hagyja jóvá, melyről a döntési jegyzőkönyv átadásával tájékoztatja a bíráló bizottságot. Támogató döntés esetén a tájékoztatást követő 15 munkanapon belül, elutasító vagy kizáró döntés esetén, 3 munkanapon belül Békés Megye Képviselő-testület Önkormányzati Hivatal Szakmai Felügyeleti Osztálya a pályázónak postai úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról.. A pályázatokkal kapcsolatos döntések http://www.bekesmegye.hu honlapján közzétételre kerülnek.

  Szerződéskötés

  A bíráló bizottság támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét és módját.

  A támogatás folyósítása

  A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

  A támogatás elszámolása és ellenőrzése

  A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások, jogszabályok szerint kötelesek számot adni és felelősséget vállalni az elszámolásért.

  Az elszámolás benyújtásának végső határideje: 2010. február 26.

  A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a szakmai bíráló bizottság dönt. A beszámoló elfogadásáról a hivatal a hiánytalan beszámoló benyújtását követő 30 napon belül értesíti a Kedvezményezettet.

  Az elszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a http://www.bekesmegye.hu honlapról, az alábbi linkekre kattintva:

  Pályázati Adatlap Fogyatékkal élők sport pályázatához

  2009. évi Összesített elszámolási táblázat Fogyatékkal élők sport pályázatához

  Békéscsaba, 2009. május 11. Békés Megyei Önkormányzat