Pályázati kiírás Békés megyében működő, fogyatékkal élő személyeket nevelő, oktató és ellátó intézmények, sport és szabadidős egyesületek számára

Címkézve: 

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #2385

  admin
  Kulcsmester

  Békés Megye Önkormányzata pályázatot hirdet Békés megyében működő, fogyatékkal élő személyeket nevelő, oktató és ellátó intézmények, sport és szabadidős egyesületek számára.

  1. A pályázat célja

  Pályázatot nyújthatnak be azok a Békés megyei intézmények sportszervezetek és civil szervezetek amelyek Békés megye fogyatékkal élő lakosainak sporteseményt szerveznek illetve rendszeres szabadidős sporttevékenységet biztosítanak számukra. A Békés Megyei Önkormányzat célja, hogy támogassa a fogyatékkal élők sportolását, versenyzését.

  2. A támogatáshoz a rendelkezésre álló forrás mértéke

  A Békés Megyei Önkormányzat Képviselő-tesetülete 28/2009 (XII.18) KT számú rendeltet 3 számú melléklet 12. sorába foglalt összegből 1.350.000,- Ft összeg a pályázati alap. Az egyes pályázatok támogatásának mértékéről – nem alapítványi formában működő pályázók esetében – Békés Megye Képviselő-testületének elnöke által kijelölt (eseti) szakmai bizottság dönt. Alapítványi formában működő pályázók esetében a szakmai bíráló bizottság javaslatot tesz Békés Megye Képviselő-testülete számára.

  3. A támogatottak köre

  Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat:

  Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen minimum két éve folytatják, köztartozásuk nincs, Békés megyében van a székhelyük és Békés megyében folytatják a tevékenységüket.

  4. A pályázatban be kell mutatni:

  a) a szervezet korábbi tevékenységét
  b) a 2009. évi sport programjait (felsorolás szintjén: részt vevők létszáma, program leírása)
  c) a 2010. évi program célját, tartalmát és felépítését azokat a társadalmi szereplőket, akik a folyamat során aktivizálódnak (célcsoport)
  d) projekt időbeni ütemezését (mikor, hol)
  e) a várt eredményeket (résztvevők várható létszáma, közéleti hatás, sport teljesítmény, egészség javulás, …)
  f) a részletes költségvetést és annak indoklását
  g) a szervezet köztartozásairól szóló igazolást (amennyiben a szervezet kérte a köztartozás mentes adózók listájába való felvételét, a kérelemről szóló dokumentum).
  h) a szervezet képviselőjét/képviselőit (név és a képviselet módjának megjelölése együttes vagy önálló)

  5. A támogatás formája és mértéke
  A támogatás formája

  A pályázó 2010. december 31-ig megvalósuló, az 1. pontban részletezett- tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

  szükségesszükségesA támogatás mértéke

  Egy pályázó által maximálisan igényelhető összeg: 180 000,- Ft.

  A nyertes pályázó köteles a rendezvény megvalósulása előtt legalább 10 nappal értesítést, majd a rendezvény megvalósulása után legfeljebb 2 nappal a programról elektronikus levélben hírt adni – fényképes (2-5 fotó) és szöveges (8-15 mondat), illetve lehetőség szerint 1-2 perces videó anyag formájában – a Békés Megyei Önkormányzat számára. A rendszeres szabadidős sport támogatására pályázó nyeretes szervezetek idény összefoglaló híradást kötelesek készíteni az előzőek szerint.

  Támogatható kiadások

  Rendezvény szervezés esetén:

  • megbízási, versenybírói díjak (sportszolgáltatás, pontosan megnevezve TEAOR szám)
  • posta, telefon és kommunikációs költségek
  • nyomda, sokszorosítás,
  • díjazás: érem, serleg oklevél
  • sportolók, bírák, segítők ellátása (étel, ital) legfeljebb a pályázaton nyert összeg 10 %-ig

  Szabadidős sportolás esetén:

  • belépők, béreltek
  • tréner, oktató díjazása
  • a rendszeres sportolással kapcsolatban felmerülő működési kiadások (fűtés, világítás stb.)
  • nevezési díjak

  Mindkét esetben :

  • kis értékű sporteszközök (labdák, bóják, mezek …) beszerzése maximum a pályázaton nyert összeg 50 %-ig
  • utazási költségek (részletezve hova ki mikor) legfeljebb a pályázaton nyert összeg 20 %-ig.
  • bérleti díj (pálya bérlet)
  6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
  A benyújtás módja

  A pályázat magyar nyelven, erre a pályázati célra kiadott pályázati adatlapon, papíralapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap minden kérdésére választ adva, és az alábbi mellékletek becsatolásával kell benyújtani:

  • pályázati adatlap
  • létesítő okirat (a szervezet képviselője által hitelesített másolat)
  • szervezet képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i) (másolat)
  • szervezet nyilvántartásba vételét igazoló okirat (másolat)
  • 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat
  • a 4. a), c), d) és e) pontok szerinti információkat tartalmazó mellékletek
  • a 4. g) pont szerinti adó- vagy a köztartozás mentes adózók listáról szóló igazolás,

  A benyújtás határideje: 2010. május 20.

  A benyújtott pályázatok elbírálásakor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe!

  A pályázatot az alábbi postacímre kell benyújtani:

  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
  Szakmai Felügyeleti Osztály
  5600 Békéscsaba
  Pf. 118

  vagy személyesen leadni, legkésőbb a beadási határidő napján 15.00 óráig az alábbi címen:

  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
  Szakmai Felügyeleti Osztály
  5600 Békéscsaba
  Derkovits sor 2.

  A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati, egymástól külön rendezett példányokban, zárt borítékban kell benyújtani.

  Az eredeti példányt „E” felirattal kell megjelszükségesszükségesölni, és ebben az eredeti (nem másolt!) adatlapokat kell elhelyezni.

  Részletes pályázati anyagok beszerzése

  A pályázati kiírás és a pályázati adatlap elektronikus úton letölthető a http://www.bekesmegye.hu honlapról.

  7. A pályázatok értékelésének módja és határideje
  A formai bírálat Részletes pályázati anyagok beszerzéseszempontjai:

  a) postára adás vagy személyes benyújtás dátuma,
  b) a pályázati adatlap formátuma, kitöltöttsége, megfelelősége,
  c) a mellékletek formátuma, példányszáma, megfelelősége
  d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága
  e) kizárás fennállásának vizsgálata.

  Részletes pályázati anyagok beszerzéseJelen pályázat során hiánypótlásra öt munkanapon belül és kizárólag egyszer van lehetőség.

  A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai:

  Részletes pályázati anyagok beszerzéseA pályázat értékelése során a bíráló bizottság a 4. és 6. pontjában foglalt tartalmi elemeket értékeli.

  A szakmai bíráló bizottság előnyben részesíti azokat a programokat:

  • ahol több Békés megyei civil szervezet, intézmény együtt szervez sport eseményt
  • több települést érint a rendezvény (pl. fogyatékkal élők megyei atlétikai döntője…)

  Elbírálás határideje: 2010. június 01. (alapítványok esetén Békés Megye Képviselő-testületének soron következő közgyűlése)

  8. A nyertes pályázatok lebonyolítása
  Pályázók döntést követő kiértesítése

  A szakmai bíráló bizottság határozatáról döntési jegyzőkönyv átadásával tájékoztatja Békés Megye Képviselő-testületének elnökét. Támogató döntés esetén a tájékoztatást követő 15 munkanapon belül, elutasító vagy kizáró döntés esetén, 5 munkanapon belül Békés Megye Képviselő-szükségestestület Önkormányzati Hivatal Szakmai Felügyeleti Osztálya a pályázónak postai úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. A pályázatokkal kapcsolatos döntések http://www.bekesmegye.hu honlapján közzétételre kerülnek.

  Szerződéskötés

  A bíráló bizottság támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit, és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét és módját.

  A támogatás folyósítása

  A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

  A támogatás elszámolása és ellenőrzése

  A kedvezményezettek a támogatás felhasznászükségeslásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások, jogszabályok szerint kötelesek számot adni, és felelősséget vállalni az elszámolásért.

  A támogatott köteles a programról szakmai és pénzügyi (a pályázati összeg 100%-áról, hitelesített számlákkal alátámasztva) beszámolót készíteni.

  Az elszámolás végső határideje: 2011. január 31. (postai feladásnál, a dátum bélyegző érvényes)

  A pénzügyi elszámolást, és a program zárásáról beszámolót az alábbi címre kell postázni:

  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
  Szakmai Felügyeleti Osztály
  5600 Békéscsaba
  Pf. 118

  vagy személyesen leadni, legkésőbb a határidő napján (2011. január 31.) 15.00 órájáig az alábbi címen:

  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
  Szakmai Felügyeleti Osztály
  5600 Békéscsaba
  Derkovits sor 2.

  A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról szakmai bíráló bizottság dönt. A beszámoló elfogadásáról a hivatal a hiánytalan beszámoló benyújtását követő 30 napon belül értesíti a Kedvezményezettet.

  Az elszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a http://www.bekesmegye.hu honlapról.

  Békéscsaba, 2010. április 26.

  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

  A pályázathoz szükséges letölthető dokumentumok:

  Pályázati adatlap

  Összesített elszámolási táblázat

  Pályázati kiírás