Pályázati kiírás jegyzői munkakör betöltésére

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #2571

  admin
  Kulcsmester

  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

  jegyző

  munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

  A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól.

  A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

  Ellátandó feladatok: Különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok.

  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatok.

  Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:
  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Egyetem,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • Állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
  • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
  • Közigazgatási szervnél szerzett legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.
  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • Magyar nyelvű szakmai önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. és 1. melléklet alapján),
  • Iskolai végzettséget igazoló irat(ok) másolata,
  • Hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi),
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. december 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 24.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváth Mihály nyújt, a 06 66/441-141 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TJO/278/1/2014. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

  Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. Jelen pályázati kiírás keretében az érvényes pályázatot benyújtók közül 1 fő kerül kiválasztásra. A pályázatokat a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 27.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://www.bekesmegye.hu – 2014. október 30.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Pályázatok pályázat kiírójához történő beérkezése legkésőbb 2014. november 24. 16.00 óráig. A benyújtási határidején a Közgyűlés Elnökéhez való megérkezés időpontját kell érteni.