Pályázati kiírás könyvvizsgálói feladatok ellátására

Címkézve: 

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #2391

  admin
  Kulcsmester

  Pályázati felhívás KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

  1. Békés Megye Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Békés MegyeiÖnkormányzat (székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) könyvvizsgálóifeladatainak ellátására.

  2. A pályázaton azon belföldi természetes és jogi személyek(könyvvizsgáló cég) vehetnek részt, akik szerepelnek a Magyar KönyvvizsgálóiKamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben.

  Könyvvizsgáló cég köteles – pályázata részeként -kijelölni azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, akia könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. Könyvvizsgáló cég köteles -pályázata részeként – meghatározni a személyében felelős könyvvizsgálóhelyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgáló személyét.

  3. A pályázatot kiíró szerv: Békés MegyeKépviselő-testülete.

  4. A feladat ellátás tervezettidőtartama: 2010. év január 01. napjától 2012. december 31-ig terjedő határozott időtartam.

  5. Pályázati feltételek

  Természetes személy könyvvizsgáló esetében:

  • magyar állampolgárság,
  • büntetetlen előélet, cselekvőképesség,
  • Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagság, akönyvvizsgálói nyilvántartásba vétel igazolása,
  • legalább 5 év könyvvizsgálói szakmai gyakorlat,
  • a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálóitevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. éviLXXV. törvény 10. §-ában és 11. §-ában foglalt kamarai tagsági rendelkezéseknektörténő megfelelés.
  • nem áll fenn az 1990. évi LXV. törvény 92/B. §(2)-(3) bekezdése szerinti kizáró ok

  Könyvvizsgáló cég esetében:

  • gazdálkodó szervezet,
  • a MagyarKönyvvizsgálói Kamara a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet könyvvizsgálóitevékenységét a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálóitevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. éviLXXV. törvény 35. §-a alapján engedélyezte és arról igazolást adott,
  • a gazdálkodó szervezet vagy jogelődje általfolytatott, legalább 5 év könyvvizsgálói szakmai gyakorlat. Akönyvvizsgáló céggel jogviszonyban álló könyvvizsgálóknak külön-külön megkell felelniük a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálóitevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. éviLXXV. törvény 10. §-ában és 11. §-ában foglalt, a tevékenység végzésérevonatkozó kamarai tagsági rendelkezéseknek.
  • nem áll fenn az 1990. évi LXV. törvény 92/B. §(2)-(3) bekezdése szerinti kizáró ok

  6. A pályázathoz csatolni kell

  Természetes személy könyvvizsgálóesetében:

  1. részletes szakmai – referenciát, kapcsolattartószemélyt rögzítő, munkahelyet tartalmazó és rögzítő – önéletrajzot,
  2. legmagasabb iskolai végzettséget, képesítést igazolódokumentumokat,
  3. Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagságot igazoló eredeti,vagy közjegyző által hitelesített dokumentumot,
  4. a könyvvizsgálói díjazásának meghatározására, afizetési feltételekre – 3 év pénzügyi időtartamra – vonatkozó ajánlatot,díjkövetésre vonatkozó javaslatot, az ajánlati kötöttség lejártánakmegjelölésével,
  5. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

  Könyvvizsgáló cég esetében:

  1. a könyvvizsgáló cég 30 napnál nem régebbi cégkivonataegyszerű másolatát, a cég képviselőjének aláírási címpéldánya egyszerűmásolatát,
  2. a könyvvizsgáló cég utolsó, változásokkal egységesszerkezetbe foglalt, hatályos társasági szerződése egyszerű másolatát,
  3. a gazdálkodó szervezetet, annak felépítését és tagjait,a feladat-és hatásköröket, valamint a felelősségi viszonyokat bemutatópályázatot,
  4. a könyvvizsgáló cég képviselője által – pályázatarészeként – tett azon nyilatkozatot, melyben kijelöli azt a tagját, vezetőtisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséértszemélyében felelős,
  5. a könyvvizsgáló cég képviselője által – pályázatarészeként – tett azon nyilatkozatot, melyben meghatározza a személyében felelőskönyvvizsgáló helyettesítésére – tartós távolléte esetére – vonatkozó helyetteskönyvvizsgáló személyét,
  6. a feladat ellátására kijelölt könyvvizsgáló(k) legmagasabbiskolai végzettségét, képesítését igazoló dokumentumokat,
  7. a könyvvizsgáló cégre vonatkozólag, a MagyarKönyvvizsgálói Kamarai által kiadott, eredeti, vagy közjegyző általhitelesített nyilvántartásba vételi igazolást,
  8. a könyvvizsgálói cég díjazásának meghatározására, a fizetési feltételekre – 3 év pénzügyi időtartamra – vonatkozó ajánlatot,díjkövetésre vonatkozó javaslatot, az ajánlati kötöttség lejártánakmegjelölésével,

  Az ellátandófeladat: A Békés Megyei Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainakellátása, a vonatkozó központi jogszabályi rendelkezések keretei között.

  • BékésMegyei Önkormányzat tárgyévi költségvetése tervezetének könyvvizsgálóivéleményezése, vizsgálata az államháztartás működésére, valamint akönyvvizsgálatra irányadó, központi jogszabályok rendelkezéseifigyelembevételével
  • BékésMegye Képviselő-testülete által elfogadott tárgyévi költségvetése alapjánfolytatott gazdálkodás figyelemmel kísérése, a tárgyévi költségvetésirendelet módosítására irányuló javaslatok kizárólag véleményezése, – azállamháztartás működésére, valamint a könyvvizsgálatra irányadó, központijogszabályok rendelkezései figyelembevételével
  • BékésMegyei Önkormányzat tárgyévi gazdálkodása I. félévi beszámolójának(mérlegjelentésének, költségvetési jelentésének) véleményezése,vizsgálata, az államháztartás működésére, valamint a könyvvizsgálatrairányadó, központi jogszabályok rendelkezései figyelembevételével.
  • BékésMegyei Önkormányzat tárgyévi gazdálkodása I-III. negyedévi költségvetésijelentésének véleményezése, vizsgálata, az államháztartás működésére,valamint a könyvvizsgálatra irányadó központi jogszabályok rendelkezéseifigyelembevételével.
  • BékésMegyei Önkormányzat tárgyévi gazdálkodását rögzítő, éves zárszámadásirendelet-tervezetének (mérlegének, pénzmaradvány kimutatásának,költségvetési jelentésének, kiegészítő mellékletének) véleményezése,vizsgálata, az államháztartás működésére, valamint a könyvvizsgálatrairányadó, központi jogszabályok rendelkezései figyelembevételével.

  8. A pályázat benyújtásánakhatárideje: 2009. év október hó 31. nap. A pályázatot zártborítékban Békés Megye Képviselő-testületének Elnökéhez kell benyújtani, azalábbi címre:

  Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. Megyeháza. Telefonszám: 06/66 441-731

  A borítékra kérjük ráírni: „(név, cím/székhely) pályázata a Békés MegyeiÖnkormányzat (székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) könyvvizsgálóifeladatainak ellátására.”

  9. BékésMegye Képviselő-testülete a benyújtott pályázatokat, a Képviselő-testület 2009.december havi ülésen bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelennényilvánításának jogát fenntartja.

  A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Nyikora Illésnéosztályvezetőnél a 06/66 441-731-es telefonszámon.