HIRDETMÉNY Bírósági ülnökök megválasztásáról

HIRDETMÉNY
Bírósági ülnökök megválasztásáról

A Köztársasági Elnök a 95/2019. (III.5.) KE határozatával 2019. március 7. napja és 2019. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki a bírósági ülnökök megválasztását.

A törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei, illetve megyei jogú városi és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg az Országos Bírósági Hivatal elnöke 20.SZ/2019.(II.21.) OBHE határozatában megállapított létszámban.
A Gyulai Törvényszékre 1 fő ülnök, a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 16 fő ülnök, a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) 680.§ (5) bekezdése szerinti, azaz a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnökként 5 fő ülnök megválasztása tartozik a Békés Megyei Közgyűlés hatáskörébe.

Ülnök lehet:
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 212. §-a alapján ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A Be. 680. § (5) bekezdése értelmében a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Jelölés:
A jelölés menetét a Bjt 213. §- a tartalmazza.
Az (1) bekezdés szerint az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.
A (2) bekezdés értelmében a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság
a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat –, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c)pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.
A (4) bekezdés szerint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik, az erről szóló elfogadó nyilatkozatot csatolni kell a jelöléshez. A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolnia kell büntetlen előéletét. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket. Amennyiben a jelölt a fenti igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A jelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat, valamint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Titkársági és Jogi Osztályán (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) munkaidőben megtekinthető, illetve átvehető, továbbá letölthető a www.bekesmegye.hu honlapról.

A jelölés, a hozzá csatolt elfogadó nyilatkozat, továbbá a büntetlen előéletet, valamint a közügyektől eltiltás hatálya alatt nem állás tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Titkársági és Jogi Osztályán (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) nyújtható be 2019. április 03. napjáig. (Figyelem! A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor mind a büntetlen előélet, mind a közügyektől eltiltás hatálya alatt nem állás ténye vonatkozásában kérni kell az igazolást!)
További felvilágosítás a 66/441-141-es telefonszámon, dr. Huszár Erika osztályvezetőtől kérhető.

Zalai Mihály
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke


Ülnökök jogai és kötelezettségei

FK ülnök

KMB ülnök

Sima ülnök

Jelölést elfogadó nyilatkozat