Területfejlesztési és
Területrendezési Osztály

Telefon: 66/441-141; fax: 66/441-122 | Az osztály munkatársai | Az osztály főbb feladatai | (Korábbi tartalmak: Területfejlesztés | Vidékfejlesztés | Területrendezés | Archívumok)

Az osztály munkatársai

Földesi István

Földesi István

főépítész
66/441-141/119-es mellék
foldesi.istvan@bekesmegye.hu

Boruzs Edit

Boruzs Edit

projektmenedzseri csoportvezető
66/441-141/134-es mellék
boruzs.edit@bekesmegye.hu

Méhi Gabriella

Méhi Gabriella

osztályvezető
66/441-141/123-as mellék
mehi.gabriella@bekesmegye.hu

Nagy-Szöllősi Anikó

Nagy-Szöllősi Anikó

területfejlesztési csoportvezető
66/441-141/107-es mellék
szollosi.aniko@bekesmegye.hu

Név Beosztás Telefonszám Email-cím
Boruzs Edit projektmenedzseri csoportvezető +36-66-441-141 / 134 boruzs.edit@bekesmegye.hu
Czapp Andrea Zsuzsanna területfejlesztési referens +36-66-441-141 / 153 czapp.zsuzsanna@bekesmegye.hu
Domokos Tünde területfejlesztési referens +36-66-441-141 / 114 domokos.tunde@bekesmegye.hu
Földesi István főépítész +36-66-441-141 / 119 istvan.foldesi@bekesmegye.hu
Kompasz Mónika Klára adminisztrátor +36-66-441-141 / 137 monika.kompasz@bekesmegye.hu
Méhi Gabriella osztályvezető +36-66-441-141 / 123 mehi.gabriella@bekesmegye.hu
Molnár Gyula területfejlesztési referens +36-66-441-141 / 151 molnar.gyula@bekesmegye.hu
dr. Nagy László koordinációs referens +36-66-441-141 / 149 dr.nagy.laszlo@bekesmegye.hu
Nagy Sándor koordinációs munkatárs +36-66-441-141 / 135 nagy.sandor@bekesmegye.hu
Nagy-Szöllősi Anikó területfejlesztési csoportvezető +36-66-441-141 / 107 szollosi.aniko@bekesmegye.hu
Petrovszki Gyöngyi területfejlesztési referens +36-66-441-141 / 113 petrovszki.gyongyi@bekesmegye.hu
Torzsa Barbara területfejlesztési referens +36-66-441-141 / 142 torzsa.barbara@bekesmegye.hu
dr. Varga Dorottya projektmenedzser, turisztikai és külkapcsolati referens +36-66-441-141 / 148 dr.varga.dorottya@bekesmegye.hu
Vlcskó Bence területfejlesztési referens +36-66-441-141 / 105 bence.vlcsko@bekesmegye.hu

Az osztály főbb feladatai

A Területfejlesztési és Területrendezési Osztályon két szakmailag elhatárolt csoport működik a Projektmenedzsmenti Csoport, illetve a Területfejlesztési Csoport, melyek főbb feladatai a következők:

Projektmenedzsmenti csoport

 • A megyei fejlesztési koncepcióban szereplő célok elérése érdekében projekt javaslatokat készít, valamint azok közgyűlés általi elfogadást követően részt vesz a projektek kidolgozásában.
 • Ellátja a megyei önkormányzati projektek tervezési, elemzési, monitoring feladatait, valamint elősegíti és generálja a megyei klaszter szervezetek létrehozását.
 • Vizsgálja a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát és adottságait, valamint azokról elemzéseket, kimutatásokat készít.
 • Koordinálja és végzi a Közgyűlés által elfogadott megyei fejlesztési programok, stratégiák megvalósítását, az ehhez szükséges partnerség kialakítását és működtetését.
 • Az országos fejlesztési programokhoz igazodva végzi a megye programjainak, projektjeinek tervezését, aktualizálását.
 • Szakmai tanácsadási feladatokat lát el a megyei önkormányzat pályázataival kapcsolatban; a kidolgozott pályázatokat benyújtás előtt véleményezi.
 • Projekt monitoring rendszer működtetése a megyei önkormányzathoz kapcsolódó projektek tekintetében.
 • Szakmai segítséget nyújt a települések fejlődését elősegítő pályázatok elkészítéséhez.
 • Pályázatfigyelési tevékenység végzése:
  • Felkutatja és tanulmányozza a hazai és Európai Uniós pályázati lehetőségeket. Írásos jelentést készít az újonnan megjelent pályázatokról és arról az önkormányzat vezetőit tájékoztatja.
  • Pályázatfigyelő tevékenységéhez kapcsolódóan felettesének javaslatot tesz pályázatok benyújtására.
  • A megyei önkormányzat pályázatainak koordinálása abból a szempontból, hogy az egyes pályázatok és pályázók érdekei ne sérüljenek, azok egymást ne gyengítsék, akadályozzák
  • Javaslattétel pályázati lehetőségek kihasználására, vezetői döntés alapján erre vonatkozó testületi-, illetve bizottsági előterjesztés előkészítése, a testületi határozatok végrehajtásának nyomon követése.
  • Igény esetén közreműködik a pályázathoz szükséges partneri együttműködések kialakításában, kapcsolatot tart az érintett társosztályokkal, valamint egyéb partnerekkel.
  • A pályázatfigyelés során az aktuális pályázatokat havi szinten áttekinthető, nyomon követhető, táblázatos formában nyilvántartja, amely tartalmazza az intézkedés azonosító számát és címét, beadott pályázat esetén a projektazonosító adatait (projekt címe, pályázó neve, projektvezető neve, a projekt költségvetésének fő adatai, a támogatás összege, a saját forrás összege, a projekt időtartama).
 • A folyamatban lévő projekteket nyilvántartja, nyomon követi a projektek megvalósulását, koordinálja a megvalósítást.
 • Amennyiben a Közgyűlés döntése értelmében a Csoport feladata a pályázat készítése, úgy felettese irányításával biztosítja az önkormányzat által benyújtandó pályázatok előkészítését, megírását az csoport szakmai tevékenységének keretei között.
 • Az ellenőrzések megszervezése és lebonyolítása, jegyzőkönyvek elkészítése.
 • Részvétel a helyszíni ellenőrzéseken ellenőrként, külön megbízó levél birtokában.
 • Gondoskodik a csoport feladatkörével összefüggő előterjesztések, beszámolók, tájékoztatók, vezetői feljegyzések előkészítéséről és összeállításáról, azok döntés utáni végrehajtásáról.
 • Részt vesz azon projektek megvalósításában, melyre felettese kijelöli. Határidőre elkészíti a számára kijelölt pályázatok jelentéseit, szakmai és pénzügyi beszámolóit, gondoskodik azok szakszerű lezárásáról.
 • Figyelemmel kíséri az csoport munkájával kapcsolatos jogszabályokat, azok változásait.

Területfejlesztési Csoport

 • Elkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket, a vezetői döntések megalapozását szolgáló dokumentumokat. Gondoskodik a testületi, valamint vezetői döntések végrehajtásáról.
 • Nyilvántartja a feladatkörébe tartozó testületi döntéseket és beszámol azok végrehajtásáról.
 • Feladatkörében kapcsolatot tart a szakmai és érdekképviseleti szervekkel.
 • Közreműködik a Békés Megyei Önkormányzat gazdasági programjainak elkészítésében és azok végrehajtásában.
 • Ellátja a megszűnt Békés Megyei Területfejlesztési Tanács és Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács megyei önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatait.
 • Ellátja a Megyei, és – külön meghatározott rotációban – a Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum titkársági feladatait.
 • Ellátja a jogszabályokból a megyei önkormányzati szervezetre háruló területfejlesztési feladatok előkészítését, elősegíti azok megvalósulását.
 • Előkészíti, koordinálja és dokumentálja a testületek, a tisztségviselők, a Hivatal nemzetközi kapcsolatait, szervezi a nemzetközi kapcsolatok kialakítását, folyamatos ápolását.
 • A nemzetközi együttműködések során végzi a projektalapú együttműködések előkészítését, a finanszírozási források feltárását, a közös projektek lebonyolítását, illetve ezen feladatok koordinálását.
 • Előkészíti az éves nemzetközi programot és végrehajtásáról szóló beszámolót.
 • Részt vesz a megye nemzetközi kapcsolataiból adódó vállalkozási lehetőségek feltárásában és hasznosításában.
 • Koordinálja és végzi a Közgyűlés által elfogadott megyei programok megvalósítását, az ehhez szükséges partnerség kialakítását és működtetését.
 • Közreműködik a térségi foglalkoztatási feladatok összehangolásában.
 • Elemzi a területfejlesztés gazdasági kérdéseit és szakmai javaslatokat dolgoz ki a feladatokról.
 • Biztosítja a részvételt a megyék együttműködésével kapcsolatos, a gazdaság- és területfejlesztés összehangolását célzó szakmai feladatok kidolgozásában és végrehajtásában.
 • Feladatellátása során szervezi az együttműködést a megye gazdasági szereplőivel.
 • Közreműködik a megyei önkormányzat feladatkörébe tartozó fejlesztési tervek, programok kidolgozásában, koordinálásában.
 • Településrendezési tervekkel kapcsolatos feladatok ellátása során elősegíti a településrendezési tervek és a megyei területrendezési terv összhangjának megvalósulását, a megyei területrendezési terv érvényesülését.
 • A megyei főépítészeti feladatok ellátása során koordinálja a több önkormányzatot érintő területfejlesztési, – rendezési, valamint építészeti és műemlékvédelmi feladatokat, szervezi és koordinálja a megyei területrendezési terv elkészítésével és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, ellátja az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos feladatokat.
 • Figyelemmel kíséri a megye agrárágazatának helyzetét, indokolt esetben jelzést, intézkedést kezdeményez. Szakmai konzultációt végez a megújuló energiaforrások hasznosításában, elterjesztésében. Segíti az agrárvállalkozókat az EU-s forrásszerzési lehetőségek megismerésében, az agár- és vidékfejlesztés területén.
 • Végrehajtja a megyei önkormányzat környezetvédelmi feladatainak végrehajtásával kapcsolatos teendőket.
 • Végrehajtja a megyei önkormányzatnak a megye területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével összefüggő feladatainak végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a Területfejlesztési Bizottság titkári feladatait és a közbeszerzési tevékenység, valamint a területfejlesztési tevékenység vonatkozásában szakmai feladatok biztosítását.
 • Ellátja a Megyei Értéktár Bizottság titkársági feladatait.

A honlapon korábban lévő tartalmak:

Földesi István

Földesi István

főépítész
66/441-141/119-es mellék
foldesi.istvan@bekesmegye.hu
Földesi István

Földesi István

főépítész
66/441-141/119-es mellék
foldesi.istvan@bekesmegye.hu
Földesi István

Földesi István

főépítész
66/441-141/119-es mellék
foldesi.istvan@bekesmegye.hu