Titkársági és Jogi Osztály

Telefon: 66/441-141; fax: 66/441-122 | Az osztály munkatársai | Az osztály főbb feladatai

Az osztály munkatársai

Jeneiné Ottlakán Ildikó

Jeneiné Ottlakán Ildikó

pénzügyi csoportvezető
66/441-141/154-es mellék
jeneine.ildiko@bekesmegye.hu
Seeberger Kitti

Seeberger Kitti

igazgatási csoportvezető
66/441-141/128-as mellék
seeberger.kitti@bekesmegye.hu
Név Beosztás Telefonszám Email-cím
Balatoni Erika titkárságvezető +36-66-441-141 / 103 balatoni.erika@bekesmegye.hu
Papp Ádám Sándor kommunikációs munkatárs +36-66-441-141 / 156 papp.adam@bekesmegye.hu
Csatlós Bea pénzügyi referens +36-66-441-141 / 120 beata.csatlos@bekesmegye.hu
Derzsi Zoltán rendszergazda +36-66-441-141 / 117 derzsi.zoltan@bekesmegye.hu
Dunai János gépkocsivezető +36-66-441-141 / 106 dunai.janos@bekesmegye.hu
Gubis Mariann fotós +36-66-441-141 / 147 gubis.mariann@bekesmegye.hu
Jeneiné Ottlakán
Ildikó
pénzügyi csoportvezető +36-66-441-141 / 154 jeneine.ildiko@bekesmegye.hu
Kurucz Márta igazgatási ügyintéző +36-66-441-141 / 133 kurucz.marta@bekesmegye.hu
Oláh Mátyás gondnok +36-66-441-141 / 106 olah.matyas@bekesmegye.hu
dr. Rausz Péter jogi referens +36-66-441-141 / 112 dr.rausz.peter@bekesmegye.hu
Seeberger Kitti igazgatási csoportvezető +36-66-441-141 / 128 seeberger.kitti@bekesmegye.hu
Tógye Szilvia pénzügyi referens +36-66-441-141 / 124 togye.szilvia@bekesmegye.hu
Tyukodi Ágnes ügykezelő +36-66-441-141 / 104 agnes.tyukodi@bekesmegye.hu

Az osztály főbb feladatai

A Titkársági és Jogi Osztályon két szakmailag elhatárolt csoport működik a Pénzügyi Csoport, illetve az Igazgatási Csoport, melyek főbb feladatai a következők:

Pénzügyi csoport

 • Közreműködik a Békés Megyei Önkormányzat, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési koncepciójának, éves költségvetésének az összeállításában, továbbá az éves költségvetésről szóló beszámoló elkészítésében.
 • Közreműködik a költségvetési előirányzat módosításra vonatkozó rendelet-tervezet elkészítésében.
 • Nyilvántartja a Hivatal és az Önkormányzat munkavállalóinak, a képviselőknek, valamint az eseti külső munkavállalóknak a rendszeres és a nem rendszeres kifizetéseit.
 • Részt vesz a főkönyvi könyvelésben, a leíró és a kontírozó könyvelésben. Elvégzi a szükséges egyeztetéseket az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés között.
 • Ellátja a főkönyvi könyvelésben a bérkönyvelési feladatokat.
 • A szállítói analitika folyamatos vezetése, figyelemmel kísérése.
 • Negyedévente a kintlévőségek felülvizsgálata, egyenlegközlők, fizetési felszólítások kiküldése.
 • Közreműködik a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének, illetve a költségvetésről szóló beszámolóinak elkészítésében és ezek benyújtásában a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága felé.
 • Ellátja a mobil telefonszolgáltatással kapcsolatos ügyek intézését, a vagyonbiztosítással, valamint a gépjármű felelősségbiztosítással kapcsolatos feladatokat.
 • Közreműködik a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok elkészítésében folyamatos karbantartásában, aktualizálásában, illetve az eljárásrendek véleményezésében.
 • Segíti az ellenőrzési nyomvonal elkészítését.
 • Részt vesz az általános és időközi választások pénzügyi és adminisztratív lebonyolításában.
 • Közreműködik a leltározási, selejtezési feladatokban.
 • Közreműködik az önkormányzat működését elősegítő Európai Uniós pályázatokban, illetve a Területfejlesztési és Területrendezési Osztállyal közösen a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm.rendeletben foglalt megyei önkormányzatra háruló feladatokban.

Igazgatási csoport

 • Gondoskodik a Közgyűlés elé készült előterjesztések összegyűjtéséről; vizsgálja azok törvényességét és haladéktalanul tájékoztatja a Jegyzőt, ha az előterjesztésekben, határozati javaslatokban törvénysértést észlel.
 • Elkészíti a két testületi ülés közötti intézkedésekről, tanácskozásokról szóló tájékoztatót és az ülés vezetését segítő forgatókönyvet.
 • Elkészíti a közgyűlési ülés jegyzőkönyvét, postázza a közgyűlési ülés anyagait.
 • Gondoskodik a közgyűlési döntések végrehajtásában érintettek részére – a témakörtől függően az illetékes osztály útján – a döntések megküldéséről.
 • Nyilvántartja a közgyűlési döntéseket; megfelelő időpontban felhívja a felelősök figyelmét a lejárt határidejű testületi döntésekre. Ellenőrzi az osztályoknál a vonatkozó testületi döntések nyilvántartását.
 • Tisztségviselői intézkedés alapján előkészíti a Vezetői Testület üléseit.
 • Biztosítja valamennyi bizottság működési feltételeit. Ellátja az Ügyrendi Bizottság titkári feladatait és az ügyrendi tevékenység vonatkozásában szakmai feladatok biztosítását.
 • Ellátja a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság titkári feladatait és a nemzeti, etnikai tevékenység vonatkozásában szakmai feladatok biztosítását. Ellátja a Pénzügyi Bizottság titkári feladatait és a pénzügyi tevékenység vonatkozásában szakmai feladatok biztosítását.
 • Elkészíti a Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum üléseinek anyagait, közreműködik a Fórum által megrendezésre kerülő rendezvények szervezésében.
 • Biztosítja a területi nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeit.
 • Gondoskodik a közgyűlési ülések jegyzőkönyveinek, továbbá a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek, valamint a területi nemzetiségi önkormányzati ülések jegyzőkönyveinek továbbításáról a Kormány területileg illetékes államigazgatási szervéhez.
 • Továbbítja a Kormány területileg illetékes államigazgatási szervéhez azon elnöki és bizottsági döntéseket, amelyeket átruházott hatáskörben hozott, illetőleg a szerv ellenőrzési jogkörébe tartozó egyéb elnöki döntéseket.
 • Gondoskodik a közgyűlési ülések jegyzőkönyveinek (a zárt ülések jegyzőkönyveinek kivételével) nyilvánosságáról.
 • Vezeti a jogszabály-nyilvántartást.
 • Szakmai és jogi segítséget nyújt a közgyűlési tagok munkavégzéséhez, megbízatásaik ellátásához.
 • Közreműködik a megyék közötti kapcsolatok szervezésében.
 • Feladatkörében kapcsolatot tart a főhatóságokkal, a centrális alárendeltségben működő állami, szakigazgatási szervekkel, a szakmai és az érdekképviseleti szervekkel.
 • Ellátja a Hivatal humánpolitikai feladatait, gondoskodik a Hivatal dolgozói személyzeti és munkaügyeinek intézéséről. Vezeti a személyzeti nyilvántartásokat, gondoskodik e nyilvántartások naprakészségéről.
 • Folyamatos kapcsolatot tart a tömegtájékoztatás képviselőivel.
 • Előkészíti a külső szervezetek számára nyújtott támogatások szerződéseit, nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat, továbbá a támogatások felhasználását, biztosítja a számadási kötelezettséget.
 • Nyilvántartja az Önkormányzat által megkötött szerződéseket, kötelezettségeket lejárat és fizetési kötelezettség szerinti bontásban.
 • Ellátja az Önkormányzati Hivatal informatikai üzemeltetési feladatait. Szakmai javaslatot tesz az önkormányzati informatikai rendszer fejlesztésére. Véleményezi az önkormányzatot érintő informatikai tárgyú szerződéseket Elvégzi az informatikai eszközök átadás-átvételével kapcsolatos adminisztrációt.
 • Részt vesz és szervezi a Megyei Önkormányzat és a Hivatal hivatalos eseményeit, ünnepi megyegyűlései, konferenciái lebonyolításában.
 • Gondoskodik az elnöki titkárság reprezentációjának ellátásáról.
 • Kezeli az Önkormányzati Hivatal protokoll keretét.
 • Irányítja és intézi az elnöki és alelnöki programok szervezését, összehangolja az elnöki belső hivatali egyeztetéseket és a külső partneri megkereséseket.
 • Szervezi az elnöki programok háttéranyagait, a hozzá kapcsolódó sajtómegkereséseket.
 • Közreműködik az önkormányzat működését elősegítő Európai Uniós pályázatokban, illetve a Területfejlesztési és Területrendezési Osztállyal közösen a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm.rendeletben foglalt megyei önkormányzatra háruló feladatokban.