Tájékoztatás Békés megye területfejlesztési koncepciója módosításának és új területfejlesztési programjának környezeti értékelései egyeztetési eljárásának megindításáról

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020 augusztusában döntött a hatályos megyei fejlesztési dokumentumoknak (területfejlesztési koncepció, területfejlesztési program) a 2021-2027 közötti európai uniós tervezési időszakra való felkészülést szolgáló felülvizsgálatáról..

A felülvizsgálat eredményeként elkészült a területfejlesztési koncepció módosítását megalapozó Helyzetelemzés, helyzetértékelés és Békés megye területfejlesztési koncepciója 2021-2030 Javaslattevő fázis egyeztetési változata, valamint a koncepció módosítása Területi (társadalmi, gazdasági, környezeti) hatásvizsgálatának egyeztetési változata.

Elkészült továbbá Békés megye területfejlesztési programja 2021-2027 (stratégiai és operatív program) egyeztetési változata, és a program Területi (társadalmi, gazdasági, környezeti) hatásvizsgálatának egyeztetési változata.

A területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program készítése vagy módosítása esetén környezeti vizsgálatot kell lefolytatni és környezeti értékelést kell készíteni. A környezeti értékelést egyeztetni kell a környezetvédelemért felelős szervekkel, de a véleménynyilvánítás lehetőségét biztosítani kell valamennyi érdekelt, illetve érintett számára is.

A fejlesztési dokumentumok felülvizsgálatának célja a 2014-2020 közötti tervezési időszakhoz kapcsolódóan elfogadott, átfogó céljait tekintve 2030-ig érvényes megyei területfejlesztési koncepció megújítása és az új megyei területfejlesztési program elkészítése, a 2021-2027 között európai uniós költségvetési időszakra történő felkészülés érdekében, figyelemmel az uniós és a hazai fejlesztéspolitikai változásokra, a hosszú és középtávú megyei fejlesztési igényekre és változásokra.

A területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program szempontjából releváns és rendelkezésre álló környezeti információkat a tervezés megalapozását szolgáló Helyzetelemzés, helyzetértékelés és a Területi hatásvizsgálatok egyeztetési változatai tartalmazzák.

A dokumentumok kidolgozásáért felelős Békés Megyei Önkormányzat, ezúton tájékoztatja a Békés megye nyilvánosságát, hogy a megyei területfejlesztési koncepció módosítása és az új megyei területfejlesztési program környezeti értékelései véleményezési eljárását megindította. A területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program környezeti értékeléseit a megyei önkormányzat honlapján közzétett területi (társadalmi, gazdasági, környezeti) hatásvizsgálatok környezeti szempontú tartalmi elemei tartalmazzák, az elfogadott tematikának megfelelően. A véleményezési eljárás 2021. január 20-án kezdődik. Békés megye területfejlesztési koncepciója módosításának és új területfejlesztési programjának, valamint környezeti értékeléseik egyeztetési változatai megtekinthetők a Békés Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján: https://www.bekesmegye.hu/megyei-tervezes_2021-2027/ .

A környezeti értékelések véleményezésére, az azokkal kapcsolatos észrevételek megtételére az egyeztetési eljárás kezdetét követő 30 napon belül van lehetőség. Véleményt nyilváníthatnak mindazon természetes személyek, jogi személyek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amelyekre a tervről, illetve programról való döntés – különösen környezeti hatásai miatt – kihat vagy kihathat, valamint azok, amelyek a döntésben érdekeltek, különösen az olyan környezetvédelmi vagy más civil szervezetek, amelyeknek tevékenységi körét a megyei területfejlesztési koncepcióról szóló döntés érinti.

A véleményeket, észrevételeket a tervezes@bekesmegye.hu email címre kell megküldeni. A továbbtervezés során azok a vélemények, észrevételek lesznek figyelembe véve, amelyek legkésőbb 2021. február 19-én kézbesítésre kerülnek a Békés Megyei Önkormányzat részére.

Azok a közigazgatási, illetve közfeladatot ellátó szervek, amelyeket a vonatkozó jogszabály külön megnevezve jogosítanak fel a környezeti értékelés véleményezésére, a Békés Megyei Önkormányzattól külön értesítést kapnak az észrevételeik megtételének lehetőségéről.