HIRDETMÉNY Bírósági ülnökök megválasztásáról

HIRDETMÉNY
Bírósági ülnökök soron kívüli megválasztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (2) bekezdése alapján a Köztársasági Elnök a 36/2024. (III.13.) KE határozatával 2024. március 20. napja és 2024. május 31. napja közé eső időtartamra tűzte ki a bírósági ülnökök soron kívüli választását.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 21.SZ/2024.(III.6.) OBHE határozatában meghatározottak szerint 2 fő a Be. 680. § (5) bek. szerinti ülnök – fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró ülnök – megválasztására kell, hogy sor kerüljön a Gyulai Törvényszékre.

Ülnök lehet:

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 212. §-a alapján ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem (általános feltétel).

A Be. 680. § (5) bekezdése értelmében a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Jelölés:

A jelölés menetét a Bjt. 213. §- a tartalmazza.
A Bjt. 213. § (2) bekezdés értelmében a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság
a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat –, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik, az erről szóló elfogadó nyilatkozatot csatolni kell a jelöléshez. A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolnia kell, hogy:
a) büntetlen előéletű és
b) nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni)
A jelöltnek nyilatkoznia kell továbbá, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt.
A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket. Amennyiben a jelölt a fenti igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A Bjt. 214. § (5) bekezdése értelmében egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

A jelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat, valamint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal Titkársági és Jogi Osztályán (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) munkaidőben megtekinthető, illetve átvehető, továbbá letölthető a www.bekesmegye.hu honlapról.

A jelölés, a hozzá csatolt elfogadó nyilatkozat, a büntetlen előéletet, valamint a közügyektől eltiltás hatálya alatt nem állás tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány továbbá a nem pedagógus ülnökjelölt megválasztásához szükséges adatok és tények igazolását a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal Titkársági és Jogi Osztályán (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) nyújtható be 2024. május 6. napjáig. (Figyelem! A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor mind a büntetlen előélet, mind a közügyektől eltiltás hatálya alatt nem állás ténye vonatkozásában kérni kell az igazolást!)

Az ülnököket Békés Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2024. májusi ülésén választja meg.

További felvilágosítás a 66/441-141-es telefonszámon, dr. Mészáros Erzsébet aljegyzőtől kérhető.

Békéscsaba, 2024. április 2.


Tájékoztató a bírósági ülnökök választásáról

Ülnökök jogai és kötelezettségei


FK ülnök (PDF)

Jelölést elfogadó nyilatkozat (PDF)