HIRDETMÉNY Bírósági ülnökök megválasztásáról

HIRDETMÉNY
Bírósági ülnökök megválasztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (2) bekezdése alapján a Köztársasági Elnök a 39/2023. (III.6.) KE határozatával 2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki a bírósági ülnökök megválasztását.

A törvényszék – esetünkben a Gyulai Törvényszék – ülnökeit a megyei, illetve megyei jogú városi és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg az Országos Bírósági Hivatal elnöke 24.SZ/2023.(II.15.) OBHE határozatában megállapított létszámban.

A Gyulai Törvényszékre:
• a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 510. §-a alapján mint munkaügyi perben eljáró bíróságra 10 fő ülnök,
• a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) 680.§ (5) bekezdése szerint, mint a fiatalkorú büntető ügyeiben eljáró bíróságra 5 fő ülnök
megválasztására kerül sor.

Ülnök lehet:

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 212. §-a alapján ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A Be. 680. § (5) bekezdése értelmében a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Jelölés:

A jelölés menetét a Bjt. 213. §- a tartalmazza.
Az (1) bekezdés szerint az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A (2) bekezdés értelmében a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság
a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat –, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A (4) bekezdés szerint a munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik, az erről szóló elfogadó nyilatkozatot csatolni kell a jelöléshez. A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolnia kell büntetlen előéletét. A jelöltnek nyilatkoznia kell továbbá, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket. Amennyiben a jelölt a fenti igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A Bjt. 214. § (5) bekezdése értelmében egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

A jelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat, valamint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal Titkársági és Jogi Osztályán (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) munkaidőben megtekinthető, illetve átvehető, továbbá letölthető a www.bekesmegye.hu honlapról.

A jelölés, a hozzá csatolt elfogadó nyilatkozat, továbbá a büntetlen előéletet, valamint a közügyektől eltiltás hatálya alatt nem állás tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal Titkársági és Jogi Osztályán (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) nyújtható be 2023. április 5. napjáig. (Figyelem! A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor mind a büntetlen előélet, mind a közügyektől eltiltás hatálya alatt nem állás ténye vonatkozásában kérni kell az igazolást!)

A 2019. évben megválasztott ülnökök megbízatása a Bjt. 217. § (1) bekezdése alapján az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

Az ülnököket Békés Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése, Békés Vármegye Német Nemzetiségi Önkormányzata Közgyűlése, Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata Közgyűlése, Békés Vármegye Román Önkormányzata Közgyűlése és Békés Vármegye Szlovák Önkormányzata Közgyűlése áprilisi ülésén választja meg.

További felvilágosítás a 66/441-141-es telefonszámon, dr. Mészáros Erzsébet aljegyzőtől kérhető.

Békéscsaba, 2023. március 14.


Tájékoztató a bírósági ülnökök választásáról

Ülnökök jogai és kötelezettségei


Sima ülnök (PDF)

FK ülnök (PDF)

Munkaügyi ülnök (PDF)

Jelölést elfogadó nyilatkozat (PDF)


Sima ülnök (DOC)

FK ülnök (DOC)

Munkaügyi ülnök (DOC)

Jelölést elfogadó nyilatkozat (DOC)