Pályázati felhívás – gyermekétkeztetési támogatás 2011 (január-május)

Címkézve: 

 • Szerző
  Bejegyzés
  • #2374
   admin
   Adminisztrátor

   Pályázati felhívás: A Békés Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények tanulói számára az iskolai gyermekétkeztetés támogatása érdekében.

   A pályázati felhívás és a pályázathoz szükséges adatlapok innen tölthetők le:

   Gyermekétkeztetési pályázat felhívása 2011. (január-május)

   1. A pályázat célja:

   A Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézményekben – Farkas Gyula Közoktatási Intézmény, Harruckern János Közoktatási Intézmény, Hunyadi János Közoktatási Intézmény – tanulói jogviszonnyal rendelkező, nehéz anyagi körülmények között élő tanulók számára az étkezési térítési díj fizetésének támogatása.

   A Békés Megyei Önkormányzat fontosnak tartja, hogy kortól, anyagi körülménytől függetlenül a fenntartásában lévő iskolák tanulói számára biztosítva legyen az étkezés lehetősége, a diákok hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges egészséges táplálékhoz. A pályázat azok számára is megteremti a támogatott étkezés lehetőségét, akiknek a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a térítésidíj-kedvezmények igénylését.

   2. A pályázók köre:

   Jelen pályázati kiírásra az alábbi személyek pályázhatnak (figyelembe véve a törvényes képviseletre vonatkozó általános szabályokat):

   „A” kategória:

   Azon tanulók, akik a hatályos jogszabályok szerint a térítési díj 50%-át fizetik az alábbiak szerint:

   • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak,
   • három vagy több gyermekes családban élők,
   • tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek, tanulók.

   Továbbá nappali rendszerű iskolai képzésben vesznek részt, valamint a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér 80 %-át.

   „B” kategória:

   Azon tanulók, akik a hatályos jogszabályok szerint semmilyen kedvezményben nem részesülnek, 100%-os térítési díjat fizetnek, és az alábbi feltételek közül valamelyik teljesül:

   • egyedülálló szülő neveli a tanulót
   • a szülő(k) rokkantnyugdíjas(ok) vagy rendszeres szociális járadékban részesül(nek)
   • a szülő(k) munkanélküli(ek)
   • saját jogon családi pótlékra jogosult

   Továbbá nappali rendszerű iskolai képzésben vesznek részt, valamint a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér 80 %-át.

   (Amennyiben a tanuló két törvényes képviselővel rendelkezik, elegendő az egyik törvényes képviselő eljárása.)

   3. A pályázati támogatás tartalma:

   A Békés Megyei Önkormányzat mind az „A”, mind a „B” kategória esetén a szociális helyzet alapján kialakított rangsor, valamint a 10. pontban meghatározott egyéb szempontok figyelembevételével biztosítja az étkezési térítési díj a pályázat elbírálásánál megítélt mértékű átvállalását.

   Az átvállalt költségek kifizetése közvetlenül a tanuló iskolájában az étkezést biztosító intézménynek történik.

   4. A támogatás mértéke:

   a mindenkori teljes térítési díj összegének 20 – 90%-ig terjedhet. A támogatás folyósításának feltétele az önrész befizetése. Továbbá a támogatás csak akkor folyósítható, ha a tanuló nem rendelkezik térítésidíj-hátralékkal.

   5. Támogatási időszak:

   2011. január 1. – 2011. május 31.

   Megszűnik a támogatás, ha

   • a tanuló igazolatlan hiányzásainak száma eléri az 5 órát
   • a tanuló megsérti a Házirendet
   • a kollégista tanuló kiiratkozik a kollégiumból,
   • a család szociális helyzete megváltozik, az egy főre eső jövedelem meghaladja a mindenkori minimálbér 80%-át.

   A szociális helyzetben, a jogosultság megváltozásában bekövetkezett változás tényét a szülő 15 napon belül köteles jelenteni a közoktatási intézmény felé. A közoktatási intézmény a szociális helyzet változásának bejelentése után, valamint a támogatás megszűnéséhez vezető feltételek bekövetkezése esetén azonnali hatállyal kezdeményezi a támogatás megszüntetését a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Szakmai Felügyeleti Osztályánál.

   6. A pályázatok benyújtásának módja és helye:

   A pályázatot kizárólag postai úton, papír alapon lehet benyújtani a tanuló iskolájának címére. A pályázati adatlapot a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva kell kitölteni, valamint a pályázóra vonatkozóan mellékelni kell minden olyan dokumentumot, amely a pályázati adatlapon feltüntetett adatokat hitelt érdemlően igazolja, így különösen:

   • A gyermekvédelmi kedvezményt megállapító érvényes települési jegyzői határozat
   • Tartós betegség esetén: a Magyar Államkincstár által kiadott emelt összegű családi pótlékról szóló igazolás
   • Munkaügyi Központ vagy a Polgármesteri Hivatal által kiadott igazolás (álláskeresési vagy szociális járadékban részesülők esetében)
   • A kérelem benyújtását megelőző hat havi átlagkeresetről igazolás (munkáltatói, családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj és minden egyéb jövedelmet figyelembe kell venni)
   • A tanuló osztályfőnökének jelentése, hogy nem sértett házi rendet, rövid jellemzés a tanulóról
   • A tanuló iskolájának igazolása a kollégiumi beiratkozásról, jogviszonyról
   7. A pályázatok benyújtásának határideje:

   A pályázatok beadási határideje: 2011. január 31.

   A pályázatok határidőben történő elbírálásánál a postai bélyegző dátuma az irányadó.

   8. Pályázat benyújtása a tanuló iskolájának címére:

   Farkas Gyula Közoktatási Intézmény, 5630 Békés, Hőzső u. 39.

   Harruckern János Közoktatási Intézmény, 5700 Gyula, Szt. István u. 38.

   Hunyadi János Közoktatási Intézmény, 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey E. u. 63. Pf. 48.

   9. A pályázat érvényességének vizsgálata:

   A benyújtott pályázatokat a Farkas Gyula, a Harruckern János, valamint a Hunyadi János Közoktatási Intézmény iktatja, és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok formai érvényességi ellenőrzésére kerül sor.
   A pályázat beérkezését követően egyszeri alkalommal hiánypótlásra van lehetőség. A pályázat formai ellenőrzését, valamint a szükséges hiánypótlást követően, de legkésőbb február 14-ig a közoktatási intézmény vezetője továbbítja a beérkezett pályázatokat, valamint a döntés előkészítéshez szükséges szakmai javaslatukat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Szakmai Felügyeleti Osztálya felé.

   10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje:

   A közoktatási intézmények döntési javaslatukat a pályázatok továbbításával egy időben, 2011. február 14-ig teszik meg. A nyertes pályázatokról Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) dönt az intézmények javaslata alapján.

   A Bizottság a támogatási döntésben határozza meg az étkezési térítési díj támogatásra jogosult pályázókat, valamint az egyes pályázóknak megítélt támogatás mértékét.
   A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azok a tanulók, akik:

   • kollégiumi ellátást igénybe vesznek,
   • jobb tanulmányi eredménnyel rendelkeznek,
   • osztályfőnök jellemzése alapján, amely a következőket tartalmazza különösen:
    • a Házirend betartása,
    • a tanuló hiányzásainak mértéke,
    • az iskola, vagy egy adott osztály közösségi életében való aktív részvétel,
    • tanulmányi versenyen történő eredményes szereplés.
   11. A pályázók döntést követő kiértesítése:

   A Bizottság döntését követően a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Szakmai Felügyeleti Osztály tájékoztatása alapján a közoktatási intézmények 10 napon belül értesítést küldenek a pályázat elbírálásáról.
   A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

   A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a tanulóra, illetve törvényes képviselőjére vonatkozó a támogatás folyósításához kötődő kötelezettségeket.

   12. További információk:

   Jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklete: pályázati adatlap; 2. számú melléklete: a pályázó családjának havi jövedelmi adatai című űrlap, amelyek együttesen alkotják a teljes pályázati dokumentációt. A pályázati felhívás letölthető a https://www.bekesmegye.hu honlapról, vagy beszerezhető a tanuló iskolájának címén.