Pályázati kiírás aljegyzői munkakör betöltésére

 • Szerző
  Bejegyzés
  • #2572
   admin
   Adminisztrátor

   Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

   Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

   aljegyző

   munkakör betöltésére.

   A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

   Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

   A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól.

   A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

   Ellátandó feladatok: A megyei jegyző helyettesítése, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2) bekezdése szerint meghatározott feladatok.

   A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A jegyző távollétében annak helyettesítése, a jegyző által meghatározott rend szerint. Mindazon feladatok ellátása, amelyekkel a jegyző megbízza. Ilyen irányú megbízás esetén az Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egysége (osztály)vezetői feladatainak ellátása.

   Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

   Pályázati feltételek:
   • Magyar állampolgárság,
   • Cselekvőképesség,
   • Büntetlen előélet,
   • Egyetem,
   • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,Állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
   • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
   • Közigazgatási szervnél szerzett legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.
   A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
   • Magyar nyelvű szakmai önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. és 1. melléklet alapján),
   • Iskolai végzettséget igazoló irat(ok) másolata,
   • Hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi),
   • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
   • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

   A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. december 2. napjától tölthető be.

   A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 24.

   A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváth Mihály nyújt, a 06 66/441-141 -os telefonszámon.

   A pályázatok benyújtásának módja:

   Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TJO/279/1/2014. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

   A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

   Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A pályázati kiírás keretében 1 fő kerül kiválasztásra. A pályázatokat a Békés Megyei Önkormányzat jegyzőjének javaslatára tekintettel a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

   A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 1.

   A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: https://www.bekesmegye.hu – 2014. október 30.

   A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Pályázatok pályázat kiírójához történő beérkezése legkésőbb 2014. november 24. 16.00 óráig. A benyújtás határidején a Közgyűlés Elnökéhez való megérkezés időpontját kell érteni.