Pályázati kiírás Békés megyében működő, fogyatékkal élő személyeket nevelő, oktató és ellátó intézmények, sport és szabadidős egyesületek számára

Címkézve: 

 • Szerző
  Bejegyzés
  • #2399
   admin
   Adminisztrátor
   1. A pályázat célja

   Pályázatot nyújthatnak be azok a Békés megyei intézmények és szervezetek, amelyek Békés megye fogyatékkal élő lakosainak sporteseményt szerveznek illetve rendszeres szabadidős sporttevékenységet folytatnak. A Békés Megyei Önkormányzat célja, hogy támogassa a fogyatékkal élők sportolását, versenyzését.

   2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

   Békés Megye Önkormányzata a Békés Megye Képviselő-testületének elnöke által kijelölt szakmai bizottság véleményezése és javaslata alapján az arra érdemes pályázatok között 2009. évben összesen 1.350.000 Ft-ot oszthat szét.

   3. A támogatottak köre

   Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat:

   Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, köztartozásuk nincs és Békés megyében van a székhelyük.

   4. A pályázatban be kell mutatni:
   • a szervezet korábbi tevékenységét
   • a program célját, tartalmát és felépítését
   • azokat a társadalmi szereplőket akik a folyamat során aktivizálódnak (a célcsoport)
   • a projekt időbeni ütemezését (mikor, hol)
   • a várt eredményeket;(várható létszám…)
   • a részletes költségvetést és annak indoklását
   • a szervezet köztartozásairól szóló igazolás (amennyiben a szervezet kérte a köztartozás mentes adózók listájába való felvételét, a kérelemről szóló dokumentum).
   5. A támogatás formája és mértéke

   A támogatás formája

   A támogatást a pályázó 2009. december 31-ig megvalósuló, az 1. pontban részletezett- tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás keretében nyújtja a támogató.

   Egy pályázó által maximálisan igényelhető összeg: 200 000 Ft

   A nyertes pályázó köteles a rendezvény megvalósulása előtt legalább 10 nappal és a rendezvény megvalósulása után legfeljebb 2 nappal a programról elektronikus levében hírt adni fényképes (2-5 fotó) és szöveges (8-15 mondat), illetve lehetőség szerint 1-2 perces videó anyag formájában a Békés Megyei Önkormányzat számára.

   Támogatható kiadások

   • megbízási, versenybírói díjak (sportszolgáltatás, pontosan megnevezve)
   • utazási költségek (részletezve hova ki mikor) a pályázaton nyert összeg 20 %-ig.
   • posta, telefon és kommunikációs költségek
   • nyomda, sokszorosítás, oklevél
   • bérleti díj (pálya bérlet)
   • reprezentáció, díjazás: érem, serleg
   6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

   A benyújtás módja

   A pályázat magyar nyelven, erre a pályázati célra kiadott pályázati adatlapon, papíralapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap minden kérdésére választ adva, és az alábbi mellékletek becsatolásával kell benyújtani:

   • pályázati űrlap
   • létesítő okirat szervezet képviselője által hitelesített másolata
   • szervezet képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i) (másolat)
   • szervezet nyilvántartásba vételét igazoló okirat (másolat)

   A benyújtás határideje: 2009. május 29.

   A benyújtott pályázatoknál elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe!

   A pályázatot az alábbi postacímre kell benyújtani:

   Békés Megye Képviselő-testülete Önkormányzati Hivatala
   Szakmai Felügyeleti Osztály
   5600 Békéscsaba
   Pf. 118

   vagy személyesen leadni, legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 órájáig az alábbi címen:

   Békés Megye Képviselő-testülete Önkormányzati Hivatala
   Szakmai Felügyeleti Osztály
   5600 Békéscsaba
   Derkovits sor 2.

   A pályázatot 1 eredeti és 3 másolati, egymástól külön rendezett példányokban, zárt borítékban kell benyújtani.
   Az eredeti példányt „E” felirattal kell megjelölni, és ebben az eredeti (nem másolt!) adatlapokat kell elhelyezni.

   Részletes pályázati anyagok beszerzése

   A pályázati kiírás és a pályázati adatlap elektronikus úton letölthető a https://www.bekesmegye.hu honlapról, illetve beszerezhető a FBS Fogyatékkal Élők Békés Megyei Sportszövetsége közreműködésével.

   A formai bírálat szempontjai:

   a) postára adás vagy személyes benyújtás dátuma,
   b) a pályázati adatlap formátuma, kitöltöttsége, megfelelősége,
   c) a mellékletek formátuma, példányszáma, megfelelősége
   d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága
   e) kizárás fennállásának vizsgálata.

   Jelen pályázat során hiánypótlásra egy héten belül és kizárólag egyszer van lehetőség.

   A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai

   A pályázat értékelése során a bíráló bizottság a 4. és 6. pontjában foglalt tartalmi elemeket értékeli.

   A szakmai bíráló bizottság előnyben részesíti azokat a programokat:

   • ahol több Békés megyei intézmény együtt szervez spoteseményt
   • több települést érint a rendezvény (pl. megyei atlétikai döntő…)

   Elbírálás határideje: 2009. június 15.

   Pályázók döntést követő kiértesítése

   A szakmai bíráló bizottság döntését Békés Megye Képviselő-testületének elnöke hagyja jóvá, melyről a döntési jegyzőkönyv átadásával tájékoztatja a bíráló bizottságot. Támogató döntés esetén a tájékoztatást követő 15 munkanapon belül, elutasító vagy kizáró döntés esetén, 3 munkanapon belül Békés Megye Képviselő-testület Önkormányzati Hivatal Szakmai Felügyeleti Osztálya a pályázónak postai úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról.. A pályázatokkal kapcsolatos döntések https://www.bekesmegye.hu honlapján közzétételre kerülnek.

   Szerződéskötés

   A bíráló bizottság támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét és módját.

   A támogatás folyósítása

   A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

   A támogatás elszámolása és ellenőrzése

   A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások, jogszabályok szerint kötelesek számot adni és felelősséget vállalni az elszámolásért.

   Az elszámolás benyújtásának végső határideje: 2010. február 26.

   A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a szakmai bíráló bizottság dönt. A beszámoló elfogadásáról a hivatal a hiánytalan beszámoló benyújtását követő 30 napon belül értesíti a Kedvezményezettet.

   Az elszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a https://www.bekesmegye.hu honlapról, az alábbi linkekre kattintva:

   Pályázati Adatlap Fogyatékkal élők sport pályázatához

   2009. évi Összesített elszámolási táblázat Fogyatékkal élők sport pályázatához

   Békéscsaba, 2009. május 11. Békés Megyei Önkormányzat