Pályázati kiírás Békés megyében működő, fogyatékkal élő személyeket nevelő, oktató és ellátó intézmények, sport és szabadidős egyesületek számára

Címkézve: 

 • Szerző
  Bejegyzés
  • #2385
   admin
   Adminisztrátor

   Békés Megye Önkormányzata pályázatot hirdet Békés megyében működő, fogyatékkal élő személyeket nevelő, oktató és ellátó intézmények, sport és szabadidős egyesületek számára.

   1. A pályázat célja

   Pályázatot nyújthatnak be azok a Békés megyei intézmények sportszervezetek és civil szervezetek amelyek Békés megye fogyatékkal élő lakosainak sporteseményt szerveznek illetve rendszeres szabadidős sporttevékenységet biztosítanak számukra. A Békés Megyei Önkormányzat célja, hogy támogassa a fogyatékkal élők sportolását, versenyzését.

   2. A támogatáshoz a rendelkezésre álló forrás mértéke

   A Békés Megyei Önkormányzat Képviselő-tesetülete 28/2009 (XII.18) KT számú rendeltet 3 számú melléklet 12. sorába foglalt összegből 1.350.000,- Ft összeg a pályázati alap. Az egyes pályázatok támogatásának mértékéről – nem alapítványi formában működő pályázók esetében – Békés Megye Képviselő-testületének elnöke által kijelölt (eseti) szakmai bizottság dönt. Alapítványi formában működő pályázók esetében a szakmai bíráló bizottság javaslatot tesz Békés Megye Képviselő-testülete számára.

   3. A támogatottak köre

   Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat:

   Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen minimum két éve folytatják, köztartozásuk nincs, Békés megyében van a székhelyük és Békés megyében folytatják a tevékenységüket.

   4. A pályázatban be kell mutatni:

   a) a szervezet korábbi tevékenységét
   b) a 2009. évi sport programjait (felsorolás szintjén: részt vevők létszáma, program leírása)
   c) a 2010. évi program célját, tartalmát és felépítését azokat a társadalmi szereplőket, akik a folyamat során aktivizálódnak (célcsoport)
   d) projekt időbeni ütemezését (mikor, hol)
   e) a várt eredményeket (résztvevők várható létszáma, közéleti hatás, sport teljesítmény, egészség javulás, …)
   f) a részletes költségvetést és annak indoklását
   g) a szervezet köztartozásairól szóló igazolást (amennyiben a szervezet kérte a köztartozás mentes adózók listájába való felvételét, a kérelemről szóló dokumentum).
   h) a szervezet képviselőjét/képviselőit (név és a képviselet módjának megjelölése együttes vagy önálló)

   5. A támogatás formája és mértéke
   A támogatás formája

   A pályázó 2010. december 31-ig megvalósuló, az 1. pontban részletezett- tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

   szükségesszükségesA támogatás mértéke

   Egy pályázó által maximálisan igényelhető összeg: 180 000,- Ft.

   A nyertes pályázó köteles a rendezvény megvalósulása előtt legalább 10 nappal értesítést, majd a rendezvény megvalósulása után legfeljebb 2 nappal a programról elektronikus levélben hírt adni – fényképes (2-5 fotó) és szöveges (8-15 mondat), illetve lehetőség szerint 1-2 perces videó anyag formájában – a Békés Megyei Önkormányzat számára. A rendszeres szabadidős sport támogatására pályázó nyeretes szervezetek idény összefoglaló híradást kötelesek készíteni az előzőek szerint.

   Támogatható kiadások

   Rendezvény szervezés esetén:

   • megbízási, versenybírói díjak (sportszolgáltatás, pontosan megnevezve TEAOR szám)
   • posta, telefon és kommunikációs költségek
   • nyomda, sokszorosítás,
   • díjazás: érem, serleg oklevél
   • sportolók, bírák, segítők ellátása (étel, ital) legfeljebb a pályázaton nyert összeg 10 %-ig

   Szabadidős sportolás esetén:

   • belépők, béreltek
   • tréner, oktató díjazása
   • a rendszeres sportolással kapcsolatban felmerülő működési kiadások (fűtés, világítás stb.)
   • nevezési díjak

   Mindkét esetben :

   • kis értékű sporteszközök (labdák, bóják, mezek …) beszerzése maximum a pályázaton nyert összeg 50 %-ig
   • utazási költségek (részletezve hova ki mikor) legfeljebb a pályázaton nyert összeg 20 %-ig.
   • bérleti díj (pálya bérlet)
   6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
   A benyújtás módja

   A pályázat magyar nyelven, erre a pályázati célra kiadott pályázati adatlapon, papíralapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap minden kérdésére választ adva, és az alábbi mellékletek becsatolásával kell benyújtani:

   • pályázati adatlap
   • létesítő okirat (a szervezet képviselője által hitelesített másolat)
   • szervezet képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i) (másolat)
   • szervezet nyilvántartásba vételét igazoló okirat (másolat)
   • 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat
   • a 4. a), c), d) és e) pontok szerinti információkat tartalmazó mellékletek
   • a 4. g) pont szerinti adó- vagy a köztartozás mentes adózók listáról szóló igazolás,

   A benyújtás határideje: 2010. május 20.

   A benyújtott pályázatok elbírálásakor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe!

   A pályázatot az alábbi postacímre kell benyújtani:

   Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
   Szakmai Felügyeleti Osztály
   5600 Békéscsaba
   Pf. 118

   vagy személyesen leadni, legkésőbb a beadási határidő napján 15.00 óráig az alábbi címen:

   Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
   Szakmai Felügyeleti Osztály
   5600 Békéscsaba
   Derkovits sor 2.

   A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati, egymástól külön rendezett példányokban, zárt borítékban kell benyújtani.

   Az eredeti példányt „E” felirattal kell megjelszükségesszükségesölni, és ebben az eredeti (nem másolt!) adatlapokat kell elhelyezni.

   Részletes pályázati anyagok beszerzése

   A pályázati kiírás és a pályázati adatlap elektronikus úton letölthető a https://www.bekesmegye.hu honlapról.

   7. A pályázatok értékelésének módja és határideje
   A formai bírálat Részletes pályázati anyagok beszerzéseszempontjai:

   a) postára adás vagy személyes benyújtás dátuma,
   b) a pályázati adatlap formátuma, kitöltöttsége, megfelelősége,
   c) a mellékletek formátuma, példányszáma, megfelelősége
   d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága
   e) kizárás fennállásának vizsgálata.

   Részletes pályázati anyagok beszerzéseJelen pályázat során hiánypótlásra öt munkanapon belül és kizárólag egyszer van lehetőség.

   A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai:

   Részletes pályázati anyagok beszerzéseA pályázat értékelése során a bíráló bizottság a 4. és 6. pontjában foglalt tartalmi elemeket értékeli.

   A szakmai bíráló bizottság előnyben részesíti azokat a programokat:

   • ahol több Békés megyei civil szervezet, intézmény együtt szervez sport eseményt
   • több települést érint a rendezvény (pl. fogyatékkal élők megyei atlétikai döntője…)

   Elbírálás határideje: 2010. június 01. (alapítványok esetén Békés Megye Képviselő-testületének soron következő közgyűlése)

   8. A nyertes pályázatok lebonyolítása
   Pályázók döntést követő kiértesítése

   A szakmai bíráló bizottság határozatáról döntési jegyzőkönyv átadásával tájékoztatja Békés Megye Képviselő-testületének elnökét. Támogató döntés esetén a tájékoztatást követő 15 munkanapon belül, elutasító vagy kizáró döntés esetén, 5 munkanapon belül Békés Megye Képviselő-szükségestestület Önkormányzati Hivatal Szakmai Felügyeleti Osztálya a pályázónak postai úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. A pályázatokkal kapcsolatos döntések https://www.bekesmegye.hu honlapján közzétételre kerülnek.

   Szerződéskötés

   A bíráló bizottság támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit, és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét és módját.

   A támogatás folyósítása

   A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

   A támogatás elszámolása és ellenőrzése

   A kedvezményezettek a támogatás felhasznászükségeslásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások, jogszabályok szerint kötelesek számot adni, és felelősséget vállalni az elszámolásért.

   A támogatott köteles a programról szakmai és pénzügyi (a pályázati összeg 100%-áról, hitelesített számlákkal alátámasztva) beszámolót készíteni.

   Az elszámolás végső határideje: 2011. január 31. (postai feladásnál, a dátum bélyegző érvényes)

   A pénzügyi elszámolást, és a program zárásáról beszámolót az alábbi címre kell postázni:

   Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
   Szakmai Felügyeleti Osztály
   5600 Békéscsaba
   Pf. 118

   vagy személyesen leadni, legkésőbb a határidő napján (2011. január 31.) 15.00 órájáig az alábbi címen:

   Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
   Szakmai Felügyeleti Osztály
   5600 Békéscsaba
   Derkovits sor 2.

   A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról szakmai bíráló bizottság dönt. A beszámoló elfogadásáról a hivatal a hiánytalan beszámoló benyújtását követő 30 napon belül értesíti a Kedvezményezettet.

   Az elszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a https://www.bekesmegye.hu honlapról.

   Békéscsaba, 2010. április 26.

   Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

   A pályázathoz szükséges letölthető dokumentumok:

   Pályázati adatlap

   Összesített elszámolási táblázat

   Pályázati kiírás