Tájékoztató Békés megye új területfejlesztési programjának készítéséről…

 • Szerző
  Bejegyzés
  • #2578
   admin
   Adminisztrátor

   Tájékoztató Békés megye új területfejlesztési programjának készítéséről, a programegyeztetési eljárásának megindításáról, az észrevételek, vélemények megtételének módjáról

   A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a területfejlesztés, a terület-rendezés és a vidékfejlesztés vált a megyei önkormányzatok egyik legfontosabb feladatává. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény alapján pedig a megye vált a terület-fejlesztés legfontosabb területi szintjévé.

   A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerint a megyei önkormányzat a területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatainak ellátása keretében, a megyei területfej-lesztési koncepció és a megyei területrendezési terv figyelembevételével, a megyei jogú város önkormányzatának egyetértésével, a megfelelő eljárásban kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei területfejlesztési programot.

   A területfejlesztési program a területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott középtávú ( 7 évre szóló) cselekvési terv, amely stratégiai és operatív programrészekre tagolódik. A stratégiai programrészben kerülnek meghatározásra a specifikus és területi célok, a koncepcióban megfogalmazott jövőkép és az átfogó cél alapján, a horizontális célok és a prioritások, a spe-cifikus célok alapján. Az operatív programrészben pedig az intézkedések, a stratégiai prog-ramrészben meghatározott prioritások alapján. A területfejlesztési programban érvényesíteni kell a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható fejlődés, az esélyegyenlő-ség, valamint a területi kohézió szempontjait.

   A megyei területfejlesztési program tervezete a közelmúltban elkészült. A tervezetet a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 25-én egyeztetésre bocsátotta.

   A tervezet, véleményezés céljából, a jogszabályokban nevesített, véleményezésre feljogosított szervezeteknek, valamint Békés megye 75 települési önkormányzatának közvetlenül megkül-désre került.

   A Békés Megyei Önkormányzat a megyei területfejlesztési tervezés folyamatában, így az ed-dig elkészült dokumentumok egyeztetése, véleményezése során is biztosítani kívánja a társa-dalmi részvételt. Ennek érdekében az elkészült-dokumentumtervezetet közzéteszi. Az egyez-tetési dokumentáció társadalmi egyeztetés céljából közzétételre kerül a Lechner Lajos Tudás-központ Nonprofit Kft. által üzemeltetett Országos Területfejlesztési és Területrendezési In-formációs Rendszerben (TeIR) és a Békés Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján (https://www.bekesmegye.hu) a Területfejlesztés, területrendezés » Területfejlesztési program menüpont alatt.

   A társadalmi egyeztetés keretében véleményt nyilváníthatnak az érintett, érdekelt szervezet, köztük a civil szervezetek, társadalmi szervezetek. Véleményt nyilváníthatnak magánszemé-lyek, gazdasági szervezetek is, számukra azonban azt javasoljuk, hogy ha tehetik, elsősorban érdekképviseleti szerveik, civil szervezetek, illetve egyéb társadalmi vagy szakmai szervezetek útján tegyék meg észrevételeiket.

   Békés megye területfejlesztési programja egyeztetési dokumentációjával kapcsolatos észrevé-teleket, véleményeket postai küldeményként 2014. június 13-ig kell eljuttatni a következő címre: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal – 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

   2014. április 29.