Pályázati felhívás: Fogyatékkal élők sporttámogatása 2011.

Címkézve: 

 • Szerző
  Bejegyzés
  • #2366
   admin
   Adminisztrátor

   Fogyatékkal élők sporttámogatása 2011.

   Pályázati kiírás

   A Békés Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet Békés megyében működő, fogyatékkal élő személyeket nevelő, oktató és ellátó intézmények, sport és szabadidős egyesületek számára. (Részletek a címre kattintva.)

   1. A pályázat célja:

   A Támogató célja, hogy támogassa a fogyatékkal élők sportolását, versenyzését.

   2. A támogatáshoz a rendelkezésre álló forrás mértéke:

   A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete 8. sorába foglalt összegből 1.000.000,- Ft a pályázati alap. Az egyes pályázatok támogatásának mértékéről – nem alapítványi formában működő pályázók esetében – Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága dönt. Alapítványi formában működő pályázók esetében Békés Megye Képviselő-testülete dönt.

   3. A támogatottak köre:

   Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat:

   Pályázatot nyújthatnak be azok a Békés megyei intézmények, sportszervezetek és civil szervezetek, amelyek Békés megye fogyatékkal élő lakosainak sporteseményt szerveznek, illetve rendszeres szabadidős sporttevékenységet biztosítanak számukra.
   Civil szervezetek esetében azok a társadalmi szervezetek vagy alapítványok pályázhatnak, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen minimum két éve folytatják, köztartozásuk nincs, Békés megyében van a székhelyük és Békés megyében folytatják a tevékenységüket.
   Nem jogosult pályázni, akinek a támogatóval szemben a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül lejárt tartozása volt.

   4. A pályázatban be kell mutatni:

   a) a szervezet korábbi tevékenységét;
   b) a 2010. évi sportprogramjait (felsorolás szintjén: résztvevők létszáma, program leírása);
   c) a 2011. évi program célját, tartalmát és felépítését azokat a társadalmi szereplőket, akik a folyamat során aktivizálódnak (célcsoport) ;
   d) projekt időbeni ütemezését (mikor, hol);
   e) a várt eredményeket (résztvevők várható létszáma, közéleti hatás, sportteljesítmény, egészségjavulás, stb.);
   f) a részletes költségvetést és annak indoklását;
   g) nyilatkozat köztartozásmentességről;
   h) a szervezet képviselőjét/képviselőit (név és a képviselet módjának megjelölése együttes vagy önálló);
   i) nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján.

   5. A támogatás formája és mértéke:
   A támogatás formája

   A pályázó 2011. december 31-ig megvalósuló, az 1. pontban részletezett tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

   A támogatás mértéke

   Egy pályázó maximálisan 150 000,- Ft összegű támogatást kaphat.

   A nyertes pályázó köteles a rendezvény megvalósulása előtt legalább 10 nappal értesítést, majd a rendezvény megvalósulása után legfeljebb 2 nappal a programról elektronikus levélben hírt adni – fényképes (2-5 fotó) és szöveges (8-15 mondat), illetve lehetőség szerint 1-2 perces videó anyag formájában – a programiroda@jokaiszinhaz.hu címre. A rendszeres szabadidős sport támogatására pályázó nyertes szervezetek idény összefoglaló híradást kötelesek készíteni az előzőek szerint.

   Támogatható kiadások

   Rendezvényszervezés esetén:

   • megbízási, versenybírói díjak (sportszolgáltatás, pontosan megnevezve TEÁOR szám);
   • posta, telefon és kommunikációs költségek;
   • nyomda, sokszorosítás;
   • díjazás: érem, serleg, oklevél;
   • sportolók, bírák, segítők ellátása (pl.: étel, ital) legfeljebb a pályázaton nyert összeg 10 %-ig.

   Szabadidős sportolás esetén:

   • belépők, béreltek;
   • tréner, oktató díjazása;
   • a rendszeres sportolással kapcsolatban felmerülő működési kiadások (fűtés, világítás stb.);
   • nevezési díjak.

   Mindkét esetben:

   • kis értékű sporteszközök (pl.: labdák, bóják, mezek, stb.) beszerzése maximum a pályázaton nyert összeg 50 %-ig;
   • utazási költségek (részletezve hova, ki, mikor) legfeljebb a pályázaton nyert összeg 20 %-ig;
   • bérleti díj (pályabérlet).
   6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
   A benyújtás módja

   A pályázat magyar nyelven, erre a pályázati célra kiadott pályázati adatlapon, papír alapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap minden kérdésére választ adva, és az alábbi mellékletek becsatolásával kell benyújtani:

   • pályázati adatlap,
   • létesítő okirat (a szervezet képviselője által hitelesített másolat),
   • szervezet képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i) (másolat),
   • 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat,
   • a 4. a), c), d) és e) pontok szerinti információkat tartalmazó mellékletek,
   • amennyiben a szervezet nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolás szükséges (amennyiben a szervezet szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, elegendő ezen tény igazolása).

   A benyújtás határideje: 2011. április 30.

   A benyújtott pályázatok elbírálása során a benyújtási határidő megtartásának vizsgálatakor a postára adás dátuma az irányadó.

   A pályázatot az alábbi postacímre kell benyújtani:

   Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
   Szakmai Felügyeleti Osztály
   5600 Békéscsaba
   Pf. 118

   vagy személyesen leadni, legkésőbb a beadási határidő napján 15.00 óráig az alábbi címen:

   Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
   Szakmai Felügyeleti Osztály
   5600 Békéscsaba
   Derkovits sor 2.

   A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati, egymástól külön rendezett példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

   Részletes pályázati anyagok beszerzése

   A pályázati kiírás és a pályázati adatlap elektronikus úton letölthető a https://www.bekesmegye.hu oldalról.

   7. A pályázatok értékelésének módja és határideje
   A formai bírálat szempontjai:

   a) postára adás vagy személyes benyújtás időpontjának betartása,
   b) a pályázati adatlap formátuma, kitöltöttsége, megfelelősége,
   c) a mellékletek formátuma, példányszáma, megfelelősége
   d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága

   A beérkezéstől számított 15 napon belül történik meg a pályázatok formai és tartalmi elbírálása. Amennyiben a Támogató hiányosságokat észlel 5 munkanapos határidő kitűzésével felszólítja a pályázót a hiányok pótlására. Ha a pályázó ezt elmulasztja, vagy ismételten hiányosan nyújtja be, a pályázat további vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

   A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai:

   A pályázat értékelése során a bíráló bizottság a 4. pontban foglalt tartalmi elemeket értékeli.

   A Támogató előnyben részesíti azokat a programokat:

   • ahol több Békés megyei civil szervezet, intézmény együtt szervez sporteseményt
   • több települést érint a rendezvény

   Elbírálás határideje: 2011. június 30. (alapítványok esetén Békés Megye Képviselő-testületének soron következő közgyűlése)

   8. A nyertes pályázatok lebonyolítása
   Pályázók döntést követő kiértesítése

   Támogató döntés esetén a döntés meghozatalát követő 15 munkanapon belül, elutasító döntés esetén, 5 munkanapon belül Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Szakmai Felügyeleti Osztálya a pályázónak postai úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a https://www.bekesmegye.hu oldalon közzétételre kerülnek.

   Szerződéskötés

   A bíráló bizottság támogatási döntéséről szóló értesítő levél tartalmazza a szerződéskötés feltételeit, és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét és módját.

   A támogatás folyósítása

   A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogató a támogatási összeg felhasználását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13. §-a alapján köteles ellenőrizni. A kedvezményezett köteles lehetővé tenni a támogató számára az ellenőrzést.
   A támogatás elszámolása és ellenőrzése

   A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások, jogszabályok szerint kötelesek számot adni, és felelősséget vállalni az elszámolásért.
   A támogatott köteles a programról szakmai és pénzügyi (a támogatási összegről hitelesített számlákkal alátámasztva) beszámolót készíteni.
   A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli.

   Az elszámolás határideje: 2012. február 15. (postai feladásnál a dátumbélyegző érvényes).

   A pénzügyi elszámolást és a program zárásáról szóló beszámolót az alábbi címre kell postázni:

   Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
   Szakmai Felügyeleti Osztály
   5600 Békéscsaba
   Pf. 118

   vagy személyesen legkésőbb a határidő napján (2012. február 15.) 15.00 órájáig az alábbi címen leadni:
   Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
   Szakmai Felügyeleti Osztály
   5600 Békéscsaba
   Derkovits sor 2.

   A Támogató beszámoló elfogadásáról a hivatal a hiánytalan beszámoló benyújtását követő 30 napon belül értesíti a kedvezményezettet.

   Az elszámoláshoz szükséges formanyomtatvány a következő linkekről letölthető:

   Pályázati adatlap

   Összesített elszámolási táblázat

   Békéscsaba, 2011. április 15.