Pályázati felhívás – gyermekétkeztetési támogatás

Címkézve: 

 • Szerző
  Bejegyzés
  • #2380
   admin
   Adminisztrátor

   A Békés Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények tanulói számára az iskolai gyermekétkeztetés támogatása érdekében (A pályázat kódja: BMÖ/ÉP/…..…../2010)

   A pályázati felhívás és a pályázathoz szükséges adatlapok innen tölthetők le:

   Gyermekétkeztetési pályázat felhívása és adatlapok

   1. A pályázat célja:

   A Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézményekben – Farkas Gyula Közoktatási Intézmény, Harruckern János Közoktatási Intézmény, Hunyadi János Közoktatási Intézmény – tanulói jogviszonnyal rendelkező, nehéz anyagi körülmények között élő tanulói számára az étkezési térítési díj fizetésének támogatása.

   Békés Megye Önkormányzata fontosnak tartja, hogy kortól, anyagi körülménytől függetlenül a fenntartásában lévő iskolák tanulói számára biztosítva legyen az étkezés lehetősége, a diákok hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges egészséges táplálékhoz. A pályázat azok számára is megteremti a támogatott étkezés lehetőségét, akiknek a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a térítési díj kedvezmények igénylését.

   2. A pályázók köre:

   Jelen pályázati kiírásra az alábbi személyek pályázhatnak:

   „A” kategória:

   Kiskorú tanulók esetében azon tanulók törvényes képviselői, akik a hatályos jogszabályok szerint a térítési díj 50%-át fizetik az alábbiak szerint:

   • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak,
   • három vagy több gyermekes családban élők,
   • tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek, tanulók.

   Továbbá nappali rendszerű iskolai képzésben vesznek részt.

   „B” kategória:

   Kiskorú tanulók esetében azon tanulók törvényes képviselői, valamint saját jogon családi pótlékra jogosultak esetében maguk a tanulók, akik a hatályos jogszabályok szerint semmilyen kedvezményben nem részesülnek, 100%-os térítési díjat fizetnek, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér 80 %-át, és az alábbi feltételek közül valamelyik teljesül:

   • egyedülálló szülő neveli a tanulót
   • a szülő(k) rokkantnyugdíjas(ok) vagy rendszeres szociális járadékban részesül(nek)
   • a szülő(k) munkanélküli(ek)
   • saját jogon családi pótlékra jogosult

   Továbbá nappali rendszerű iskolai képzésben vesznek részt.

   3. A pályázati támogatás tartalma:

   A Békés Megyei Önkormányzat mind az „A”, mind a „B” kategória esetén a szociális helyzet alapján kialakított rangsor, valamint a 10. pontban meghatározott egyéb szempontok figyelembevételével biztosítja az étkezési térítési díj a pályázat elbírálásánál megítélt mértékű átvállalását.

   Az átvállalt költségek kifizetése közvetlenül a tanuló iskolájában az étkezést biztosító intézménynek történik.

   4. A támogatás mértéke:

   a mindenkori teljes térítési díj összegének 20 – 90%-ig terjedhet. A támogatás folyósításának feltétele az önrész befizetése.

   5. Támogatási időszak:

   2010. szeptember 1. – 2010. december 31.

   Megszűnik a támogatás, ha

   • a tanuló igazolatlan hiányzásainak száma eléri az 5 órát
   • a tanuló megsérti a Házirendet
   • a kollégista tanuló kiiratkozik a kollégiumból,
   • a család szociális helyzete megváltozik, az egy főre eső jövedelem meghaladja a mindenkori minimálbér 80%-át.

   A szociális helyzetben, a jogosultság megváltozásában bekövetkezett változás tényét a szülő 15 napon belül köteles jelenteni a közoktatási intézmény felé. A közoktatási intézmény a szociális helyzet változásának bejelentése után, valamint a támogatás megszűnéséhez vezető feltételek bekövetkezése esetén azonnali hatállyal kezdeményezi a támogatás megszüntetését a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Szakmai Felügyeleti Osztályánál.

   6. A pályázatok benyújtásának módja és helye:

   A pályázatot kizárólag postai úton, papír alapon lehet benyújtani a tanuló iskolájának címére. A pályázati adatlapot a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva kell kitölteni, valamint a pályázóra vonatkozóan az alábbi jogosultságot igazoló dokumentumokat kell mellékelni:

   • A gyermekvédelmi kedvezményt megállapító érvényes települési jegyzői határozat
   • A szülő/gondviselő egyedülállóságáról tett nyilatkozata, vagy a jogerős bírósági végzés, vagy a családi pótlékot igazoló dokumentum
   • Polgármesteri Hivatal által kiállított közös lakcímen élőkről igazolás
   • Tartós betegség esetén: a Magyar Államkincstár által kiadott emelt összegű családi pótlékról szóló igazolás
   • Munkaügyi Központ vagy a Polgármesteri Hivatal által kiadott igazolás (álláskeresési vagy szociális járadékban részesülők esetében)
   • A kérelem benyújtását megelőző hat havi átlagkeresetről igazolás (munkáltatói, családi pótlék, árvaellátás és minden egyéb jövedelmet figyelembe kell venni)
   • A tanuló osztályfőnökének jelentése, hogy nem sértett házi rendet, rövid jellemzés a tanulóról
   • A 2009/2010-es tanév eredményéről kiállított bizonyítvány másolata
   • A tanuló iskolájának igazolása a kollégiumi beiratkozásról, jogviszonyról
   7. A pályázatok benyújtásának határideje:

   A pályázatok beadási határideje: 2010. október 15.

   A pályázatok határidőben történő elbírálásánál a postai bélyegző dátuma az irányadó.

   8. Pályázat benyújtása a tanuló iskolájának címére:

   Farkas Gyula Közoktatási Intézmény, 5630 Békés, Hőzső u. 39.

   Harruckern János Közoktatási Intézmény, 5700 Gyula, Szt. István u. 38.

   Hunyadi János Közoktatási Intézmény, 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey E. u. 63. Pf. 48.

   9. A pályázat érvényességének vizsgálata:

   A benyújtott pályázatokat a Farkas Gyula, a Harruckern János, valamint a Hunyadi János Közoktatási Intézmény iktatja, és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok formai érvényességi ellenőrzésére kerül sor.
   A pályázat beérkezését követően egyszeri alkalommal hiánypótlásra van lehetőség. A pályázat formai ellenőrzését, valamint a szükséges hiánypótlást követően, de legkésőbb október 30-ig a közoktatási intézmény vezetője továbbítja a beérkezett pályázatokat, valamint döntés előkészítéshez szükséges szakmai javaslatukat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Szakmai Felügyeleti Osztálya felé.

   10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje:

   A közoktatási intézmények döntési javaslatukat a pályázatok továbbításával egy időben, 2010. október 30-ig teszik meg. A nyertes pályázatokról a Békés Megye Képviselő-testülete illetékes szakbizottsága (továbbiakban: Bizottság) dönt az Intézmények javaslata alapján.

   A Bizottság a támogatási döntésben határozza meg az étkezési térítési díj támogatásra jogosult pályázókat, valamint az egyes pályázóknak megítélt támogatás mértékét.

   A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azok a tanulók, akik:

   • kollégiumi ellátást igénybe vesznek,
   • jobb tanulmányi eredménnyel rendelkeznek,
   • osztályfőnök jellemzése alapján, amely a következőket tartalmazza különösen:
    • a Házirend betartása,
    • a tanuló hiányzásainak mértéke,
    • az iskola, vagy egy adott osztály közösségi életében való aktív részvétel,
    • tanulmányi versenyen történő eredményes szereplés.
   11. A pályázók döntést követő kiértesítése:

   A Bizottság döntését követően a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Szakmai Felügyeleti Osztálya 10 napon belül értesítést küld a pályázat elbírálásáról.

   A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

   A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a tanulóra, illetve törvényes képviselőjére vonatkozó a támogatás folyósításához kötődő kötelezettségeket.

   12. További információk:

   A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt, illetve módosított feltételeket határozzon meg egy új módosított pályázati felhívás keretében.

   Jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklete: pályázati adatlap; 2. számú melléklete: a pályázó családjának havi jövedelmi adatai című űrlap, amelyek együttesen alkotják a teljes pályázati dokumentációt. A pályázati felhívás letölthető a https://www.bekesmegye.hu honlapról, vagy beszerezhető a tanuló iskolájának címén.