Tájékoztató Békés megye új területfejlesztési koncepciójának készítéséről

 • Szerző
  Bejegyzés
  • #2584
   admin
   Adminisztrátor

   Békés megye új területfejlesztési koncepciójának készítéséről, a koncepció egyeztetési eljárásának megindításáról, az észrevételek, vélemények
   megtételének módjáról

   A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) be-kezdése alapján a területfejlesztés vált a megyei önkormányzatok egyik legfontosabb felada-tává. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény alapján pedig a megye vált a területfejlesztés legfontosabb területi szintjévé.

   A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezése alapján a megyei önkormányzat a megyei jogú város önkormányzata bevonásával kidolgozza és elfogadja – az országos területfejlesztési koncepcióval összhangban – a megye hosszú távú te-rületfejlesztési koncepcióját, illetve – a megyei területfejlesztési koncepció és területrendezési terv figyelembevételével – a megye fejlesztési programját és az egyes alprogramokat.

   Az elmúlt évben megkezdődött a következő, uniós forrásokból finanszírozott fejlesztési ciklus (2014–2020 közötti időszak) tervezése. A tervezés az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció kialakításával indult el. Ezek alapján fognak elkészülni az uniós előírások szerint készülő tervdokumentumok – az úgynevezett Partnerségi Szerződés és a kapcsolódó operatív programok.

   A területfejlesztési szabályozások szerint a megyéknek továbbra is két tervi műfajban kell te-rületfejlesztési tervezést végezni: koncepciót kell készíteni, majd ezt követően programozni.

   A megyei területfejlesztési koncepció hivatott arra, hogy a megye egészének tervezési alapjait lerakja. Ezért a koncepció úgynevezett teljes tervezés, mely kiterjed:

   • a megye társadalmi, gazdasági és környezeti alrendszereire egyaránt, beleértve a vidéki térségekkel kapcsolatos témaköröket;
   • a megye fejlődése szempontjából fontos témákra, ágazatokra;
   • a megyei szinten és a központi szinten kezelhető témákra és ágazatokra;
   • az önkormányzatok és a közszféra tevékenységeivel befolyásolható témákra és ágazatokra, de emellett számba veszi a gazdasági szereplők, a vállalkozások, a civil szervezetek, egyházak és egyéb társadalmi szerveztek felelősségi körébe tartozó feladatokat is.

   A jelenlegi megyei területfejlesztési tervezés a most folyó fejlesztési ciklus (2007–2013 közötti időszak) európai uniós forrásfelhasználását nem érinti, sem akcióterveit, sem a végrehajtási rendszerét, sem a regionális, sem az ágazati programok tekintetében. A következő (2014–2020 közötti időszak) fejlesztési ciklus forrásfelhasználását viszont határozottan orientálja.

   A megyei koncepciók beépülnek a 2014–2020 közötti időszak hazai kormányzati koncepcio-nális elképzelésekbe. A megyei elképzelések és a 2014–2020-as forrásfelhasználás pontos kapcsolata azonban csak a későbbi programozási fázisban alakulhat ki. A koncepcionális szintű megyei területfejlesztési tervezés a későbbi 2014–2020-as végrehajtás megtervezésére ugyancsak nem terjed ki. Az ilyen irányú megyei elképzelések pontos megfogalmazására majd csak a későbbiekben megjelenő vonatkozó uniós és hazai rendeletek alapján a programozási szakaszban lehet és kell törekedni.

   A megye területfejlesztési koncepciója előkészítő és javaslattevő fázisból áll. Az előkészítő fázisban rendszerezni és értékelni kell a fejlesztésre ható tényezőket, valamint vizsgálni kell a fejlesztés lehetséges irányait. A javaslattevő fázisban ki kell dolgozni a megye jövőképét és ennek legkedvezőbb fejlesztési irányát.

   A megyei szintű koncepciókészítés keretében az elmúlt évben elkészült a koncepció előkészítő fázisát képező Helyzetelemzés, amelyet a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. november 27-én a 107/2012.(XI.27.) KGY. sz. határozatával fogadott el a továbbtervezés alapjául. Azt követően elkészült a megyei területfejlesztési koncepció javaslattevő fázisa, amelyet a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-én a 3/2013.(II.15.) KGY. sz. határozatával fogadott el az egyeztetési eljárás lefolytatása céljából.

   A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzé-tételük részletes szabályairól 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet részletesen szabályozza a kon-cepció egyeztetésének rendjét. A rendeletben nevesített, véleményezésre feljogosított szerve-zeteknek továbbá Békés megye 75 települési önkormányzatának az egyeztetési dokumentáció közvetlenül megküldésre került véleményezés céljából.

   Ezen túlmenően, a Békés Megyei Önkormányzat a megye országgyűlési képviselőivel együttműködve, az országgyűlési képviselők és az adott térség gazdasági szervezeteinek rész-vételével megye szerte fórumokat szervez a területfejlesztési koncepció tervezetével kapcsola-tos vélemények, a későbbi fázisban készítendő területfejlesztési programra és konkrét projek-tekre vonatkozó javaslatok megismerése céljából.

   Az egyeztetési dokumentáció (Területfejlesztési koncepció I. és II. kötet) társadalmi egyezte-tés céljából közzétételre kerül a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Non-profit Kft. által üzemeltetett Területi Információs Rendszerben (TEIR). Továbbá a Békés Me-gyei Önkormányzat hivatalos internetes honlapján (https://www.bekesmegye.hu) a „Területfej-lesztés, területrendezés » Területfejlesztési koncepció (I. kötet) – Helyzetelemzés”, illetve a „Területfejlesztés, területrendezés » Területfejlesztési koncepció (II. kötet)” menüpont alatt.

   Véleménynyilvánítási lehetőségek:

   A társadalmi egyeztetés keretében valamennyi érintett, érdekelt szervezet, köztük a civil szer-vezetek, társadalmi szervezetek észrevételt tehetnek. Észrevételt tehetnek az érdekelt magán-személyek, gazdasági szervezetek is, számukra azonban azt javasoljuk, hogy ha tehetik, első-sorban érdekképviseleti szerveik, civil szervezetek, illetve egyéb társadalmi vagy szakmai szervezetek útján tegyék meg észrevételeiket.

   Békés megye területfejlesztési koncepciója egyeztetési dokumentációjával kapcsolatos észre-vételeket, véleményeket 2013. május 15-ig kell eljuttatni a következő címre: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, Bornné dr. Stefkovics Valéria – 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

   Békéscsaba, 2013. március 25.